În contextulgunoiste monitorizării activității Administrației Publice Locale în domeniul salubrizării din satul nostru revenim cu amănunte asupra motivului forte care a stat la baza deciziei de a cesiona către AVE Ungheni serviciul de salubrizare din sat.

Cum primăria „face ordine” la gunoiștea Coloniței, 5 decembrie 2012

Conform raportului Evaluarea Impactului Asupra Mediului Înconjurător, publicat în 2010, în satul Colonița sunt 2,5 ha de depozite NEAUTORIZATE de deșeuri solide menajere, iar volumul total depozitat este 14 mii m3 de deșeuri. În raport se mai menționează că depozitele pentru deșeuri se află în procedură de autorizare.

Vedeți mai jos informația prezentată în Raportul de activitate a Inspectoratului Ecologic de Stat din luna septembrie 2012:
Ca răspuns la petiția dlui Veaceslav Cibotari (or.Chișinău, str.Trușeni, 8) referitor la incomoditățile create ca rezultat al stocării neautorizate și împrăștierii deșeurilor de diferit caracter pe terenurile agricole din satul Dolinnoe, la hotar cu satul Colonița, mun.Chișinău s-a efectuat un control.
În rezultatul controlului ecologic efectuat la data de 08.08.2012 de către Agenția Ecologică Chișinău, dlui Ababii Tudor,șef al serviciului de salubrizare al primăriei Colonița i-a fost încheiat proces-verbal cu privire la contravenție (nr.028652 în temeiul art.154 alin.(10) CC al RMoldova) cu aplicarea sancțiunii contravenționale sub formă de amendă în mărime de 1000 lei.
Prin actul de control nr.057767 din 08.08.2012, întocmit de către Agenția Ecologică Chișinău, primarului satului Colonița, dnei Angela Zaporojan i-au fost prescrise indicații obligatorii în vederea întreprinderii măsurilor de lichidare a gunoiștilor neautorizate și salubrizării terenurilor adiacente depozitului de deșeuri menajere solide.
De asemenea, de către Centrul Investigații Ecologice al Agenției Ecologice Chișinău, au fost prelevate probe de sol din zona gunoiștii pentru determinarea gradului de poluare a resurselor funciare.
Totodată, acțiunile primăriei satului Colonița de neexecutare a prescripțiilor date de către organele de mediu au fost calificate ca contravenție prevăzută de art.349 alin.(1) CC al R.Moldova. Materialele pe cazul dat, în conformitate cu prevederile art.401 al CC al R.Moldova, au fost înaintate spre examinare Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, după competență.