Mai jos găsiți raportul privind executarea Bugetului pentru Trimestrul I din 2011.

Alte documente privind bugetul pentru perioadele precedente pot fi descărcate aici:
Raport privind executarea Bugetului pentru Trimestrul I din 2011,
Bugetul pentru anul 2011,
Raport privind executarea Bugetului pentru anul 2010
.

*************************************************

Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pe I trimestru anul 2011

I. Explicații la rapoartele despre executarea bugetului (pe compartimente)

Punctul 1

Bugetul satului Colonița

Partea de venituri a bugetului satului Colonița pe anul 2011 a fost executată în sumă de 1277,8 mii lei la nivel de 87,3 la sută față de planul precizat pe această perioadă în sumă de 5570.0 mii lei .

Structura executării bugetului satului Colonița pe sursele principale de venituri în anul 2011 se caracterizează prin următorii indicatori:

(mii lei)

Specificația Planul precizat pe anul 2011 Executat

(realizări)

Devieri

(+; -)

Nivelul executării (%)
Suma

(mii lei)

Ponderea (%) Suma

(mii lei)

Ponderea (%)
Venituri globale, din care:5386,8100,01307,5100,0-4079,324,3
Încasări directe și integrale ale impozitelor, taxelor și altor venituri (venituri proprii)673,012107,58,2-565,516,0
transferuri de la bugetul de stat4604,8861170,389,5-3434,525,4
mijloace speciale109,0229,72,3-79,327,2

Încasările la capitolul „Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică” la situația din 01.04.2011 au fost asigurate la nivel de 240,3 la sută față de planul precizat în sumă de 150,0 mii lei, constituind 210,5 mii lei, inclusiv din:

  • vânzarea terenurilor proprietate publica a UAT – 210,5 mii lei.

Bugetul satului Colonița

În suma totală a veniturilor bugetului local Colonița ponderea încasărilor impozitelor și plăților de bază a constituit 107,5 mii lei sau 55,7 la sută. Față de prevederile pe perioada de gestiune încasările au fost realizate la nivel de 565,5 la sută, neasigurând prevederile planului 193,0 mii lei.

Neîncasările prevederilor planului precizat pe perioada de gestiune au fost neasigurate, în fond, din contul încasărilor la:

  • impozitul pe venitul din salariu în sumă de 55,0 mii lei, care constituie o pondere de 78,4 la sută din suma încasărilor impozitelor și taxelor.
  • impozitele pe veniturile din activitate de întreprinzător (111.20;21;22) în sumă de 1,8 mii lei, constituie o pondere de 2,9 la sută.
  • plata pentru arenda pentru terenurile cu alta destinație decât cea agricolă este asigurată în sumă de 5,7 mii lei cu 2,0 mii lei supra prevederilor planului.

Încasările la taxele locale au fost asigurate în sumă totală de 16,6 mii lei la nivel de 114 la sută față de prevederile planului în sumă de 14,6 mii lei, asigurând prevederile cu 2,0 mii lei.

Supra încasările taxelor locale au fost realizate în fond din contul încasărilor la:

Transferurile în perioada de gestiune au fost executate în sumă de 1170,3 mii lei la nivel de 92,1 la sută față de planul precizat în sumă de 1271,1 mii lei.

Punctul 2

Partea de cheltuieli a bugetului satului Colonița pe perioadă a fost executată în sumă de 1513,8 mii lei sau la nivel de 57,5 la sută din prevederile planului precizat pe anul 2011 în sumă de 6628,3 mii lei.

Cheltuielile bugetului municipiului Chișinău la componenta de bază s-au executat în sumă de 1505,0 mii lei și dețin ponderea de 57.5 la sută din totalul cheltuielilor executate, fiind utilizate alocațiile prevăzute pe perioada de gestiune în sumă de 1050,6 la nivel de 69,8 la sută.

Din contul mijloacelor speciale s-au executat cheltuieli în sumă de 8,8 mii lei, fiind utilizate alocațiile prevăzute pe perioada de gestiune la nivel de 80,7 la sută.

La componenta bugetului „Proiecte investiționale” au fost executate cheltuieli în sumă de 7,8 mii lei sau la nivel de 37,1 la sută din prevederile planului precizat pe anul 2011.

Grupa 01 „Servicii de stat cu destinație generală” și organele administrative municipale

Pe anul 2011 la grupă principală „Servicii de stat cu destinație generală” au fost prevăzute alocații în sumă de 338,3 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă totală de 119,5 mii lei sau 35,3 la sută din prevederile planului precizat, cheltuielile efective au constituit 203,3 mii lei. Executarea cheltuielilor de bază la această grupă constituie 119,5 mii lei sau 35,3 la sută din totalul cheltuielilor executate la acestă grupă.

Cheltuielile de întreținerea personalului de deservire a clădirilor administrative (grupa de cheltuieli 20.09.015) au constituit 11,0 mii lei sau, fiind utilizate alocațiile precizate la nivel de 69,1 la sută. Cheltuielile efective au constituit 7,7 mii lei. Numărul de personal de deservire a clădirilor administrative a constituit pe această perioadă 3 unități.

La grupa principală 06.00.00 „Învățămîntul” pentru întreținerea organelor administrative au fost prevăzute 2870,7 mii lei, au fost executate cheltuieli în sumă de 560,5 mii lei, fiind utilizate alocațiile la nivel de 19,5 la sută. Cheltuielile au fost executate din contul componentei de bază în sumă de 560,5. Cheltuielile efective constituie 656,7 mii lei.

Pe parcursul perioadei de gestuine au fost întreținute 109 unități de personal.

La grupa principală 08.00.000 „Cultura” pentru întreținerea organelor administrative au fost prevăzute 59,6 mii lei, au fost executate cheltuieli în sumă de 12,8 mii lei, fiind utilizate alocațiile la nivel de 21,5 la sută. Cheltuielile au fost executate din contul componentei de bază. Cheltuielile efective constituie 12,8 mii lei.

Pe parcursul perioadei de gestuine au fost întreținute 5 unități de personal.

La grupa principală 10.00.000 „Asigurarea și susținerea socială” pentru întreținerea organelor administrative au fost prevăzute 20,5 mii lei, au fost executate cheltuieli în sumă de 3,9 mii lei, fiind utilizate alocațiile la nivel de 19,0 la sută. Cheltuielile au fost executate din contul componentei de bază. Cheltuielile efective constituie 3,6 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestuine au fost întreținute 1 unitate de personal.

Grupa principală 6 “Învățămîntul”

Pentru întreținerea instituțiilor de învățământ preuniversitar și desfășurarea acțiunilor în domeniul învățământului pentru anul 2011 au fost aprobate mijloace în sumă de 4917,6 mii lei, inclusiv mijloace bugetare – 4818,6 mii lei, mijloace speciale – 99,0 mii lei.

În rezultatul rectificării bugetului municipal și bugetelor UTA pe parcursul anului 2011 planul precizat a constituit 5278,8 mii lei, inclusiv mijloace bugetare – 5179,8 mii lei, mijloace speciale – 99,0 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor de bază pe parcursul anului 2011, respectiv pe grupe și tipuri de instituții la ramura ,,Învățământul” este reflectată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 1

Executarea bugetului satului Colonița pe tipuri de instituții de învățământ pe anul 2011 (cheltuieli de bază)

(mii lei)

Denumirea tipului de instituțiiPlan precizat pe anul 2011Executat pe anul 2011Devieri pe anul 2011
Cheltuielile de casăCheltuielile efectiveDe la cheltuieli de casăDe la cheltuieli efective
12456(42)7(52)
6.01.051,,Instituții preșcolare”1392,6323,4445,2-947,4-121,8
6.3.338,,Licee”3698,5851,51066,6-2631,9-215,1
6.7.73,,Contabilități centralizate”88,715,815,7-73,0+0,1
TOTAL GENERAL5179,81190,71527,5-3652,3-336,8

Grupa principală 08 „Cultura, arta și acțiunile pentru tineret”

Pentru întreținerea instituțiilor de cultură pe anul 2011 în bugetul satului Colonița au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 159,6 mii lei, planul precizat pe anul 2011 a constituit 159,6 mii lei. Cheltuielile de casă s-au cifrat la 19,2 mii lei sau 12,0 la sută față de planul precizat, cheltuielile efective au însumat 19,4 mii lei sau 12,2 la sută de la planul precizat.

Grupa principală 10 “Asistența socială și susținerea socială”

În procesul executării bugetului pe anul 2011, planul precizat pe anul 2011 a constituit 29,6 mii lei, planul precizat a constituit 100,6. Cheltuielile de casă s-au cifrat la 76,6 mii lei sau 76,1 la sută față de planul precizat, cheltuielile efective au însumat 76,4 mii lei sau 75,9 la sută de la planul precizat.În legătură alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea de ajutor material unic angajaților din sfera bugetară conform deciziiilor Consiliului municipal Chișinău, planul precizat a constituit 100,6 mii lei, executat – 76,6 mii lei sau 76,1 la sută față de planul precizat.

Grupa principală 15 „Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe”

În bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2011 la întreținerea și reparația a obiectivelor locativ-comunale au fost prevăzute alocații în sumă totală de 63,7 mii lei , planul precizat pe anul 2011 a constituit 353,7 mii lei,au fost executate alocații în conformitate cu Dicizia consiliuli sătesc Colonița în sumă de 290,0 mii lei. Cheltuielile de casă s-au cifrat la 89,8 mii lei sau 25,4 la sută față de planul precizat, cheltuielile efective au însumat 89,8 mii lei sau 25,4 la sută de la planul precizat.

Datoriile creditoare în sumă de 24,8 mii lei este formată în anii precedenți (cu termen de achitare expirat) pentru lucrările iluminatul stradal.

Punctul 3

Grupa principală 06 „Învățământul”

Suma veniturilor de mijloace speciale ale instituțiilor de învățământ din satul Colonița aprobate pe anul 2011 a constituit 99,0 mii lei,

Veniturile de casă pe perioada anului 2011 au fost de 29,7 mii lei, veniturile efective – 28,4 mii lei. Devierile de la veniturile de casă sunt mai mici față de planul precizat cu 79,3 mii lei, iar veniturile efective sunt mai mari ca planul precizat pe perioada de gestiune cu 0,5 mii lei. Devierea formată la categoria I „Servicii cu plată” s-a format în legătură cu marirea numărului de copii în instituțiile preșcolare.

Grupa principală 15 „Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe”

Suma veniturilor de mijloace speciale ale instituțiilor din satul Colonița aprobate pe anul 2011 a constituit 10,0 mii lei.

Punctul 13

Pentru finanțarea investițiilor capitale Planul precizat pe anul 2011 a constituit 200,0 mii lei alocat în conformitate cu Decizia consiliului local Colonița.

II. Explicații la raportul pe programe (realizarea indicatorilor de performanță)

III. Explicații la rapoartele pe rețea, state și contingente

Punctul 16

Grupa principală 06 „Învățământul”

Total instituțiile de învățămînt

Conform situației de la 01.04.2011 funcționează 3 de instituții de învățămînt preuniversitar, inclusiv:

  • instituțiile preșcolare-1
  • licee-1
  • contabilitățile centralizate-1

Instituțiile preșcolare

Conform situației de la 01.04.2011 funcționează 1 grădiniță cu 6 grupe. Contingentul de copii în grădinițe constituie151. Completarea grupelor în mediu în grădinițe constituie :12 ore – 151 copii;

Licee

La sfârșitul perioadei de gestiune numărul instituțiilor constituie 1. Numărul de clase în medu constituie -22 și 441 de elevi . Numărul mediu real de elevi în clasă este de 25, inclusiv pe grupele de clase: I-IV – 161 elevi, V-IX – 201 elevi, X-XII – 79 elevi. Conform bugetului completarea a fost în total 442, inclusiv pe grupe de clase: I-IV – 161 elevi; V-IX – 198 elevi, X-XII – 83 elevi.

Grupa principală 08 „Cultura, arta și acțiunile pentru tineret”

Grupa principală 8 „Cultura” include 2 instituții, inclusiv 1 biblioteca cu un număr de 1 unitate la 01.04.2011, cheltuielile de casă –2,8mii lei, cheltuielile reale au constituit 2,8 mii lei sau 93,3 la sută față de planul precizat, inclusiv pentru retribuirea muncii – 2,2 mii lei.

La tipul 089 „Palatele și casele de cultură” se atribuie 1 instituție cu 4 unități la 01.04.2011. Cheltuielile de casă au constituit 16,4 mii lei, cele efective fiind de 16,6 mii lei și 13,4 la sută față de planul precizat.

Grupa principală 10 “Asistența socială și susținerea socială”

Tipul 293 „Serviciul specializat de asistență socială”

Pentru acest tip în bugetul pe anul 2011 au fost planificate mijloace în sumă de 29,6 mii lei în vederea întreținerii a 1 lucrători sociali pentru acordarea de ajutor cetățenilor.,pentru întreținerea cărora s-au cheltuit 5,2 mii lei sau 17,6 la sută față de planul precizat, care a constituit 24,4 mii lei.

Punctul 18

Total instituțiile de învățămînt

Salariul mediu lunar al angajaților din instituțiile de învățămînt din municipiu la situația din 01.04.2011 constituie 656,7 lei,inclusiv al personalului de conducere- 65,4 lei, educatorilor-85,5 lei, pedagogilor -357,5 lei, personalul administrativ economic și auxiliar-119,4 lei.

Punctul 19

IV. Explicații la datoriile debitoare și creditoare

Punctul 20

Conform raportului pe anul 2011 privind executarea bugetului satului Colonița , la situația de la 01.01.2011 în comparație cu datele anului 2011, suma datoriilor cu termenul de achitare expirat ale instituțiilor publice și ale întreprinderilor municipale a constituit (conform tabelului ):

(mii lei)

Bugetul satului Colonița Devieri

(+, -)

Datorii 01.01.2011 01.04.2011
Debitoare108,685,0-23,6
Creditoare475,0872,6+397,6

Cele mai semnificative datorii creditoare cu termenul de achitare expirat la bugetul local au înregistrat următoarele instituții publice:

Denumirea

instituției

Suma (mii lei)% (ponderea în datoriile expirate buget. local)

Notă

v Grupa 01 „Servicii de stat cu destinație generală”30,455,1– Sumă de 3,9 mii lei la art. 113.03 pentru rechizite de birou și mărfuri de uz gospodăresc; 14,8 reprezintă suma ne achitată pentru spălarea sistemei din cauza căci contractul nu a fost înregistrat la trezoreria de stat.
v Grupa principală 15 „Gospodăria comunală și gospodăria

de exploatare a fondului de locuințe”

24,8

44,9

– Suma de 24,8 mii lei, reprezintă suma ne achitată pentru iluminatul stradal din cauza căci contractul nu a fost înregistrat la trezoreria de stat.

Totodată, vă mai informăm că datoriile creditoare cu termenul de achitare expirat ale bugetelor UATde nivelul I la situația de raportare au constituit 55,2 mii lei, dintre 3,9 mii lei au fost alocate mijloace financiare prin Decizia Consiliului local.

Datoria debitoare cu termenul de achitare expirat înregistrată la bugetul local s-a majorat cu 397,6 mii lei comparativ cu datele de la 01.01.2011.

Cele mai considerabile datorii debitoare cu termenul de achitare expirat au fost înregistrate la următoarele instituții publice:

Denumirea

instituției

Suma

(mii lei)

% (ponderea în datoriile expirate buget. municipal)

Notă

v Grupa 01 „Servicii de stat cu destinație generală”18,631,7 – la situația de 01.04.2011,

-suma de 11,3 mii lei a fost înregistrată la art.113.03 art.113.13 2,8 mii lei , art.113.45 4,5 mii lei către firmele care au în registrat datorii debitoare cu termen expirat au fost expediate reclamații pentru a justifica sumele date sau a returna mijloacele financiare.

v Grupa principală 06 „Învățământul”36,061,4 – datoria în sumă de 21,7 mii lei Datoria va fi stinsă pe măsura decontării acestor materiale, cu prezentarea actelor justificative;

14,3 Datoria va fi stinsă pe măsura decontării acestor materiale, cu prezentarea actelor justificative;

v Grupa principală 08 „Cultura, arta și acțiunile pentru tineret”4,06,9
  • 4,0 mii lei,08.05.085 la atr . 113.45SRL Advalorem (din martie 2009);

V. Explicații la bilanț

Punctele 21, 22, 23

„Bilanțul executării bugetului instituției din contul veniturilor /cheltuielilor de bază” (formularul nr.1) pe anul 2011 reflectată circulația mijloacelor bănești, valorilor materiale, decontărilor și fondurilor, efectuate din contul mijloacelor bugetare.

La subconturile balanței componentei de bază (010-019) „Mijloace fixe” valoarea totală a mijloacelor fixe la situația din 01.04.2011 a constituit 27287.7 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului suma s-a majorat cu 105.6 mii lei, majorarea mijloacelor fixe în instituțiile publice a avut loc în legătură cu procurarea din contul articolului 242,,Procurarea mijloacelor fixe” – 105.6 mii lei.

La subcontul 250 „Fondul mijloacelor fixe” – 17615.2 mii lei.

Obiectele de mică valoare și scurtă durată (subconturile 070-073) constituie suma de 600.2 mii lei sau cu 2.0 mii lei mai mult comparativ cu datele înregistrate la începutul anului curent.

Valoarea totală a materialelor și produselor alimentare la 01.04.2011 însumează 149.8 mii lei, comparativ cu datele la începutul anului, soldul s-a majorat cu 13.4 mii lei.

La contul bugetar ale unități administrativ-teritoriale s-au înregistrat la contul trezorerial mijloace bănești în sumă de 1002.3 mii lei (subcontul 107). Cuantumul mijloacelor financiare s-a majorat cu 133.3 mii lei comparativ cu cel înregistrat la 01.01.2011.

La subcontul 132 „Documente bănești” s-a format suma de 1.1 mii lei (tichetele de benzină și motorină, plicurile, timbrele poștale, carnetele de muncă), cu o majorare de 0.3 mii lei.

La subcontul 135 „Investiții pe termen lung în părți nelegate” este înregistrată suma de 1369.7 mii lei, care a rămas constantă și reflectă valoarea bunurilor transmise în folosință instituțiilor medico-sanitare publice ale unităților teritorial-administrative din componența satului Colonița . întreprinderile municipale.

La pasivul bilanțului suma subconturilor 135 și este egală cu subcontul 265 „Fondul investițional” și constituie 1369.7mii lei.

  • la subconturile 182-188 „Decontări prin virament cu personalul” – 6,4 mii lei. Aceasta este datoria credtoare.

Toate datoriile menționate sunt curente. Aceasta se referă la subcontul 198 ,,Decontări privind contribuțiile asigurărilor sociale de stat obligatorii cu BASS” unde datoriile creditoare constituie 62,0 mii lei. Analogic la subcontul 199 ,,Decontări privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală cu CNAM”, datoria creditoare – 10,3 mii lei.

Datoria creditoare față de personal privind retribuirea muncii (subcontul nr. 180) constituie 308,1 mii lei, care a fost plătită pentru luna martie 2011.

Decontările creditoare cu titularii de avans (subcontul 160) la 01.04.2011 au constituit 0,7 mii lei, soldul s-a micșorat cu 0,2 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului. La subcontul 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreținerea instituției și pentru alte activități” este înregistrată suma de 2401,2 mii lei, care reflectă cheltuielile reale pe anul 2011 în sumă de 1926,2mii lei în entitățile care țin evidența contabilă în sistemul bugetar.

Soldul la subcontul 230 „Finanțarea din buget pentru cheltuielile instituției și pentru alte activități” constituie 2404,6 mii lei.

Bilanțul executării bugetului instituției din contul mijloacelor și fondurilor speciale

Valoarea totală a mijloacelor fixe (subconturile 010-019) la 01.04.2011 constituie 795,2 mii lei Suma totală s-a majorat cu 122,8 mii lei comparativ cu datele de la începutul anului.

Soldul mijloacelor bănești la subcontul 111 „Contul curent al mijloacelor speciale” la conturile curente în Trezoreria teritorială Chișinău – bugetul satului Colonița se cifrează la 150,7 mii lei La contul curent privind alte mijloace la subcontul 112 s-au acumulat mijloace intrate în posesia instituției pentru desfășurarea licitației în sumă de 106,0 mii lei, în pasivul bilanțului îi corespunde subcontul 174 „Decontări privind sumele în depozit” în sumă de 106,0 mii lei.

Punctul 25

Punctul 26

La situația din 01.04.2011, datoriile privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale au însumat 115,3 mii lei, suma dată prezintă datoriile istorice privind lipsurile și delapidările, care s-au format în perioada anilor 2000-2006, constituind 115,3 mii leicare se află la organele de anchetă.

VI. Altă informație adițională

Punctul 28

Punctul 29

Urmare a examinării rapoartului financiar pe anul 2011, precum și analizei detaliate a neajunsurilor depistate, au fost luată Decizie de către Consiliul local colonița referitor la diminuarea, cât și neadmiterea pe viitor, a datoriilor debitoare și creditoare cu termenul de achitare expirat, a supracheltuielilor, asupra nevalorificării depline a mijloacelor financiare, precum și a corectitudinii atenționîndu-se reflectării indicilor prezentați în raport.

Informații generale

Punctul 30

Punctul 31

Punctul 32

Punctul 33

Punctul 34

Primar Gh. Calancea

Ex.Toaca