Zaporojan Angele a invocat argumente juridice de doi bani ca reacție la solicitările de informații publice ale fracțiunii Partidului Liberal din Consiliul Săteasc Colonița. În argumentarea sa, primarul a dat citire articolului 30 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, și a accentuat doar prima parte. Articolul respectiv se referă la Informarea consiliului local, și stipulează „primarul prezintă, la cererea consiliului local, informații despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte informații despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuții ce îi revin potrivit legii„.

Un alt argument invocat de primar este lipsa banilor pentru efectuarea copiilor. „Din ce bani . . . Dsv știți că costă bani? În afară de timp, costă bani hărtia care o trimiți acasă a mai declarat Zaporojan Angela.

Este în competența MEA, primarului să vă dau dvs. consiliului adoptarea sau executarea deciziilor, și ATÎT, nu ceia ce solicitați” a mai declarat primarul Zaporojan Angela.

Straniu de tot, dar Zaporojan Angela nu cunoaște și refuză să informeze consilierii locali despre executarea prevederilor articolului 29 al aceleiași legi, care se referă la Atribuțiile de bază ale primarului (vezi mai jos cele mai importante prevederi).

Dacă primarul Zaporojan Angela își permite asfel să reacționeze la solicitările de informații publice a unor consilieri locali, e usor de presupus cum edilul „care își iubește satul” manipulează locuitorii care cunosc mult mai puțin despre ce se petrece în Administrația Publică Locală din Colonița.

Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, articolul 29, alineat 1:
– lit. c) numește, stabilește atribuțiile și încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu șefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorității administrației publice locale respective, personalul primăriei, conduce și controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și reciclarea profesională;
– lit. 
e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unității administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar și a contului de încheiere a exercițiului bugetar și le prezintă spre aprobare consiliului local;
-lit. f) exercită funcția de ordonator principal de credite al satului (comunei), orașului (municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea mijloacelor de la bugetul local și informează consiliul local despre situația existentă;
– lit. g) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor domeniului public și celui privat ale satului (comunei), orașului (municipiului), în limitele competenței sale;
– lit. 
i) propune consiliului local schema de organizare și condițiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcționare a serviciilor respective de gospodărie comunală;
– lit. 
j) conduce, coordonează și controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcționarea serviciului stare civilă, a autorității tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistență socială și ajutor socială;
– lit.  m) asigură repartizarea fondului locativ și controlul asupra întreținerii și gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
– lit. 
m1) desemnează agentul constatator în condițiile Codului contravențional;
– lit. o) prezintă consiliului local, anual și ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situația social-economică a satului (comunei), orașului (municipiului);
– lit. t) constată încălcările legislației în vigoare comise de persoane fizice și juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora și, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacționeze cu promptitudine, în condițiile legii, la solicitările primarului.

Foto: www.media-azi.md