Inspecția Financiară, în cadrul examinării petiției din 24.11.2015, inaintate de un grup de consilieri, a efectuat inspectarea financiară complexă la Primăria satului Colonița, mun. Chișinău, pentru perioada de activitate 01.12.2013 – 30.11.2015, relevînd abateri de la actele normative în vigoare.

Astfel, inspectarea executării prescriptiilor anterioare a stabilit că, fiind ignorată prescripția Inspecției Financiare nr, 27-07-12/ 1677 din 31.12.2013, la Primăria satului Colonița, n-au fost întreprinse măsuri de rigoare in vederea recuperării:
– sumei de 36,4 mii lei, direcționată neîntemeiat pentru achitarea serviciilor comunale utilizate de către Școala muzicală;
– plăților salariale în sumă de 10,6 lei, achitate secretarului consiliului local, pentru perioada ce a fost rechemat din concediul anual, tară recuperare ulterioară;

Inspectarea procesului de elaborare și executare bugetară, a constatat că . . . la Primăria satului Colonița:
– în perioada 2014 ~ 9 luni 2015, nu s-a asigurat acumularea veniturilor aprobate, în sumă de 332,9 mii lei;
– în anul 2014, la art. 131.05 „Transferuri pentru amenajarea teritoriului”, s-a admis depășirea cheltuielilor efective fată de cele precizate, cu 1345,l mii lei.

Inspectarea corectitudinii retribuirii muncii a constatat că . . . la Primăria satului Colonița:
– au fost acordate suplimente, în sumă de 9,1 mii lei, pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții al cărei titular a fost temporar absent;
– au fost acordate prime unice, care au depășit salariul tarifar, cu 1,9 mii lei;
– angajaților rechemați din concediu ordinar, pentru perioada respectivă, li s-au achitat plăți salariale în sumă de 8,0 mii lei, fără recuperare ulterioară a zilelor remunerate dublu;
– membrilor comisiei de licitație, pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vînzarea-cumpărarea unui teren, le-au fost acordate premii în sumă totală de 2,1 mii lei;
– ca rezultat al includerii în calcul a primelor, au fost acordate ajutoare materiale, care au depășit cuantumul reglementat cu l,8 mii lei; ~ specialistul în domeniul relațiilor funciare și cadastru, pentru activitatea concomitentă în funcția dejurist, pe 0,5 unități, a fost rcmunerat cu 22,7 mii lei.

lnspectarea organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice a stabilit că . . . la Primăria satului Colonița:
– a fost admisă divizarea achizițiilor, prin încheierea contractelor separate, în sumă totală v de 94,2 mii lei;
– darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, pentru semestru – l al anului 2015, a fost prezentată Agenției Achiziții Publice cu întîrziere de 86 zile.

Inspectarea gestionării patrimoniului public a stabilit că . . . la Primărie satului Colonița:
– urmare a aplicării eronate a tarifului de bază pentru chiria unui metru pătrat de spațiu. plata anuală, pentru o încăpere cu suprafața de 18,28 m2 transmisă în locațiune filialei LS „Poșta Moldovei“, a fost diminuată cu 0,4 mii lei;
– n-au fost întreprinse masuri de rigoare privind acumularea integrală la buget, a plăților pentru locațiune, înregistrîndu-se datorii în sumă de 16,3 mii lei;
– sediul Liceului teoretic „Gheorghe Ghimpu” a fost transmis în folosință, pe o perioadă nedeterminata, în lipsa contractului de comodat;
– valoarea fondului locativ înregistrat în evidență contabilă, nu este ajustata cu valoarea fondului locativ privatizat.

Inspectarea managementului financiar-contabil a constatat ca . . . la Primăria satului Colonița:
– documentele contabile n-au fost sistematizate în ordine cronologică și broșate;
– n-au fost desfășurate inventarieri a formularelor tipizate cu regim special;
– pe parcursul anului 2015, n-au fost desfasurate inventarieri a numerarului din casierie;
– contabilul-șef a recepționat, în numeroase cazuri, bunurile materiale achiziționate;
– lucrările de proiectare la obiectul „Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului comunei” în valoare de 325,5 mii lei, n-au fost reflectate în evidența contabilă;
– unor angajați, le-au fost compensate cheltuielile de călătorie cu transportul în raza municipiului (orașului) Chișinău, în sumă totală de 3,6 mii lei;
– in lipsa actelor justificative, au fost deoontate bunuri în valoare totală de 47,5 mii lei;
– s-a admis dezafectarea mijloacelor bugetare, în sumă de 15,0 mii lei.

Ca rezultat, primarului i s-a înaintat o prescripție, prin carc s-a solicitat înlăturarea încălcărilor depistate, iar materialele inspectãrii au fost remise Procuraturii sect. Ciocana, mun. Chișinău, pentru examinare prin prisma legislației procesual penale și procesual civile.

Download (PDF, 868KB)

insp_fin