Primăria municipiului Chișinău informează că în sezonul de încălzire 2014-2015 vor beneficia de compensații pentru cheltuielile suportate la efectuarea plaților pentru resurse energetice cetățenii defavorizați din municipiu (inclusiv s. Colonița), care au avut pe parcursul ultimelor 12 luni un venit global mediu ce nu depășește 2000 lei lunar, pentru fiecare membru al familiei.

Astfel, cetățenii care au beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice în perioada 2013-2014, vor depune doar cereri de confirmare pentru acordarea compensației în perioada sezonului de încălzire 2014-2015.

Mărimea compensațiilor pentru plata resurselor energetice a fost aprobată, după cum urmează:

 • 1) La încălzirea centralizată, 40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului pentru energia termică în vigoare;
 • 2) Aprovizionarea cu apă caldă (pentru agent termic), 40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului pentru energia termică în vigoare;
 • 3) Aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică, lemne și cărbune, folosite pentru încălzire, 450 lei lunar pentru o familie;
 • 4) Aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică, lemne și cărbune, folosite pentru încălzire de către pensionarii solitari, 900 lei lunar.

Depunerea dosarelor pentru compensarea cheltuielilor suportate pentru încălzire va demara odată cu începerea sezonului de încălzire. Cetățenii vor putea beneficia de compensații pentru serviciile comunale pe tot parcursul sezonului de încălzire, indiferent de data depunerii cererii. Până la aprobarea cererii de către Primărie, persoanele care consideră că urmează să beneficieze de compensații vor achita inițial doar 60 la sută din suma indicată în factură. Cererile pentru acordarea compensației pot fi depuse până la încheierea sezonului de termoficare.

Locuitorii satului Colonița vor depune cererile privind compensarea cheltuielilor la Primăria satului Colonița.

Cererile-tip de acordare a compensației, vor fi însoțite, după caz, de următoarele acte:

 • 1) pașaportul de tip vechi, buletinul de identitate (copie);
 • 2) adeverința de naștere a copiilor (copie);
 • 3) certificatul de căsătorie (copie);
 • 4) certificatul despre componența familiei;
 • 5) certificatul privind componența familiei, eliberat de către gestionarul fondului locativ sau primăriile orașelor, satelor( comunelor) din componența municipiului Chișinău;
 • 6) certificatul privind suprafața locuinței (casei) și/sau tipul de încălzire și alte servicii de care beneficiază solicitantul, eliberat de întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ sau de primărie, de cooperativele pentru construcții de locuințe, asociațiile de locatari ai apartamentelor privatizate, de întreprinderile ce au la balanță fond locativ și cămine;
 • 7) facturile despre plata serviciilor comunale pe ultima lună până la depunerea cererii (copii);
 • 8) extrasul din contul personal sau cartea de imobil;
 • 9) alte documente ce confirmă necesitatea compensării cheltuielilor și statutul de familie defavorizată social.

Odată cu depunerea cererii privind acordarea compensației, potențialii beneficiari vor prezenta pe lângă lista actelor necesare și certificatul privind salariul pentru ultimele 12 luni, eliberat de la locul de muncă pentru persoanele încadrate în câmpul muncii, iar pensionarii și persoanele cu dizabilități – copia legitimației sau a certificatului privind mărimea pensiilor. De asemenea, cetățenii își vor da acordul în scris pentru verificarea datelor indicate în cerere.

Sursa: www.chisinau.md
caldura