Administratorii paginii web www.colonita.eu au venit cu inițiativa către candidații la funcția de primar în satul Colonița în alegerile din 2015, de a explica unele momente legate de activitatea în funcția la care candidează.
Întrebările au fost înmînate personal fiecărui candidat la fotoliul de primar în data de 2 iunie 2015, răspunsurile concurenților electorali au fost publicate în data de 12 iunie 2015.

Au răspuns întrebărilor noastre:
– Ghimpu Lidia, candidat din partea Partidului Liberal,
– Vlad Corneliu, candidat din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Nu au răspuns:
– Sajin Alexandru, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,
– Zaporojan Angela, actualul primar, candidat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,
– Ciobanu Corneliu, candidat din partea Partidului Democrat din Moldova.

Vedeți mai jos răspunsurile primite de la doi candidați la funcția de Primar în satul Colonița:

Întrebare / Răspuns
1Detalizați fiecare punct din programul dvs. electoral (costuri, surse de finanțare, perioada de implementare).
Ghimpu Lidia,
PL
*Administrarea eficientă și transparentă a bunurilor s. Colonița:
– Repararea capitală și darea în exploatare a grădiniței de copii de pe str.B.P.Hașdeu;
– Alocarea terenurilor pentru construcții familiilor tinere din Colonița (vis-a-vis de Hanul lui Vasile);
– Amenajarea terenurilor de mini-fotbal și fotbal (terenul mare);
– Construcția unui complex sportiv (polivalent) pentru acțiuni cultural-sportive și de tineret (școala veche);
– Consultarea și implicarea sătenilor în rezolvarea problemelor localității;
– Amenajarea zonei de agrement în marginea satului (sectorul Ciocana, stația terminus 117) fără plată.*Dezvoltarea infrastructurii din localitate:
– Reparația capitală a stației de epurare din s. Colonița;
– Extinderea rețelelor de calizare prin asigurarea securității ecologice, apă potabilă calitativă, gazoduct, telefonie, asfaltare (fără priorități alese);
– Construcția și întreținerea drumurilor;
– Străzi iluminate și înzestrate (amenajate, înverzite), sectorul 306 case și sectorul nou (Răsăritului). *O localitate curată și îngrijită:
– Amenajarea unei gunoiști moderne cu posibilitatea prelucrării deșeurilor;
– Organizarea colectării gunoiului (deșeuri menajere);
– Crearea serviciului de salubrizare și amenajare a teritoriului;
– Amenajarea terenurilor de joacă (între clădiri str. B.P.Hașdeu 3; la Liceu; sect. Răsăritului).
Corneliu_VladVlad Corneliu, PSRM
Punctul de bază al programului meu este – eliminarea corupției din cadrul primăriei și a factorilor corupți din primărie – Angela Zaporojan și Vasile Braghiș.
2Specificați care sunt proiectele prioritare pentru primul an de mandat și de ce anume?

– Reparatia capitală a imobilului destinat grădiniței de copii din strada B.P.Hajdeu 5;
– Stoparea vinderi unicului teren care mai există in subordinea APL Colonița prin schimabrea destinatiei terenului vis-a vis de Hanul lui Vasile și alocarea terenurilor de construcții tinerilor familii din Colonita fara priorități;
– Amenajarea unei gunoiști moderne cu posibilitatea prelucrării deșeurilor.

Corneliu_VladProiectul prioritar pentru mine – neacederea Angelei Zaporojan în calitate de Primar pe un nou mandat.
– Destituirea și tragerea la răspundere penală a juristului și inginerului cadastral al Primăriei dl. Vasile Braghis, pentru multiplele jafuri și delapidări ale averii primăriei și banilor publici.
– Revizuirea achizițiilor publice și incasarea în ordine de regres a sumelor care vor fi dovedite că au fost sustrase, neprimite sau folosite în scopuri coruptibile.
3Veniturile proprii ale s. Colonița acoperă cca. 30% (conform datelor din ultimii 4 ani) din necesitățile bugetului local. Ce măsuri se vor întreprinde pentru a spori veniturile bugetului local?
Este adevarat ca veniturile proprii ale com.Colonița acopera în jur de 30 % din necesitățile bugetului local. Pentru a spori veniturile bugetului local credem ca este nevoie de adeschide mici afaceri destinate priorităților localității și atragerea investitorilor pentru afaceri în localitatea noastră. Acestea toate vor duce la colectarea impozitelor și taxelor.
Corneliu_Vlada) Aplicarea pentru proiecte transfrontaliere de investiții în infrastructura satului Colonita;
b) În programul electoral al candidatului PSRM la primăria municipiului Chișinău – Zinaida Greceanii este prevazut ca anual să fie acordat pentru localitățile suburbane cate 10.000.000 (zece milioane) lei anual pentru proiecte concrete.
c) Incasarea în ordine de regres de la Angela Zaporojan și Vasile Braghis a prejudiciilor provocate de aceștia în ultimii patru ani aflați la Primărie.
4Ce vă propuneți concret să faceți pentru ca localitatea să devină economic atractivă? Specificați la fiecare măsură realizată de dvs în calitate de primar ce rezultate va aduce (în cifre- cîte investiții private vor fi atrase în localitate, cîte locuri de muncă noi vor fi create, cu cît vor crește veniturile localității din taxe și impozite).
Pentru ca localitatea să devină mai atractivă din puct de vedere economic este necesar ca agenții economici să aibă aceleași drepturi egale în activitate și activitațile lor să fie cunoscute de toti locuiorii satului,  să fie transparenți, să fie cinstiți. Avand ca bază aceste priorități vom putea să atragem alți agenți economici pe teritoriul satului cu activități diferite.
O alta latură este amplasarea unor gherete cu diferite activitati economice pe traseele de intrare in satul Colonița.
Corneliu_Vlada) Ca să devină localitatea economic atractivă este nevoie de eliminat corupția și de a gestiona cu bună credință treburile administrative. Obligatoriu – destituirea lui Braghis Vasile din multiplele funcții deținute și angajarea unor persoane competente din sat, tinere și oneste.
b) Pentru atractivitatea economică a localității – atragerea în condiții preferențiale a unor agenți economici care să deschidă produceri sau servicii pe terenurile luate în arenda pe termen indelungat fară drept de privatizare, taxele și impozitele cărora să fie vărsate în bugetul local. Nu e corect sa nominalizez venituri în cifre, asta ar însemna să mint frumos pentru obținerea voturilor alegătorilor.
5Va rugăm sa detalizați acțiunile dvs. în pentru cele mai arzătoare probleme din sat:
– salubrizarea localității,
– Funționarea gunoiștei pentru stocarea gunoiului menajer,
– asfaltarea drumurilor,
– asigurarea cu apa/canalizare, electrificare, gazificare
Privitor la salubrizarea localitații este nevoie de procurarea unei unități de transport specializate și punerea la dispoziția locatarilor tomberoane de colectare a gunoiului pentru ca acest serviciu sa funcționeze cât mai eficient.
– Funcționarea gunoiștei este o prioritate principală și considerăm că trebuie să fie soluționată în cel mai apropiat timp prin amenajarea, reciclarea și posibilitatea prelucrării gunoiului.
– Asflatarea drumurilor ține de una din prioritățile mentionate, dar numai în urma unei bune extinderi a rețelelor de calizare prin asigurarea securității ecologice, apă potabilă calitativă, gazoduct, telefonie, și în final asfaltare (fără priorități alese).
Corneliu_Vlada) Salubrizarea localității – înființarea unei întreprinderi locale de gestionare locativ-comunală cu angajarea locuitorilor satului care va avea drept scop salubrizarea localității, inclusiv a deșeurilor (gunoiștea).
b) Asfaltarea drumurilor, asigurarea cu apă/canalizare, electrificare, gazificare – primăria de sinestătător nu poate implementa în totalitate aceste proiecte, este nevoie de o conlucrare transparentî și corectă cu administrația publică a mun. Chișinău. Pe anumite aspecte, este posibilă atragerea fondurilor tranfrontaliere.
6Cum veți proceda cu vînzările și dările în arendă a pămînturilor localității? Ce ve-ți întreprinde pentru a face evaluarea funciară a satului și cînd va fi făcută?

Procesul de vînzare ale pămînturilor din localitate va fi stopat. Acele terenuri care nu au destinație agricola vor fi date în arendă nu pe 30-50 de ani, dar cel mult pe o perioada de 4 ani, ca gestionarea lor să fie mai eficientă și controlul costurilor conform tarifelor aprobate de către structurile statului. Astfel vor fi acumulate și mijloace finaciare în bugetul local.

Corneliu_VladMă voi opune maxim posibil vînzării terenurilor primăriei pentru acoperirea fondurilor bugetare ale primăriei. Este important de efectuat și finalizat inventarierea fondului funciar al primăriei într-un termen rezonabil. Nu voi admite nicodată instrăinarea terenului de la Hanul lui Vasile, ci voi promova împărtirea acestuia la familiile tinere din  sat pentru construcția caselor. În acest scop, urmează a fi lărgită întovărășirea pomicolă din apropiere, iar aceasta va ușura acordarea după criterii transparente a loturilor pentru casa familiilor tinere din sat. Evaluarea funciară a satului este posibil de realizat în termen estimativ de 6 luni.
7Ce măsuri veți intreprinde in vederea extinderii rețelei de transport public în localitate și a sporirii calitații deservirii?
În vederea extinderii rețelei de transport public în localitate și sporirii calității deserviri vom purta discuții cu patronul maxi-taxiurilor ce deservesc ruta 117 și directorul parcului de autobuse pentru a vedea posibilitățile de deservire prin adaugarea unui autobus și schimarea orarului autobusului nr. 24.
Pentru a deservi și sectorul Răsăritului din Colonița vom face un traseu circular care va permita ca maxitaxiurile să circule circular pe tot teritoriul satului.
Posibilitați și soluții exista însă trebuie discutate cu patronii și de gasit compromisuri în deservirea mai eficientă a cetățenilor.
Corneliu_VladSuplinirea mijloacelor de transport public care circulă in sat. Consider ca în 6-8 ani putem încerca să punem bazele unui proiect prin care în sat să fie pusă în circulație o rută de troleibuz. Ar fi un proiect îndrazneț, dar realizabil doar după repararea capitală și lărgirea drumului pe segmentul: Chișinău-Colonița-intersectia s. Tohatin.
8Cum veți gestiona activitatea instituțiilor publice din subordinea primariei (casa de cultură, biblioteca publică, gradinița de copii)?
Vom redeschide biblioteca publică din casa de cultură. În casa de cultură vom redeschide cercuri pentru copii și maturi. Vom angaja un sef al casei de cultură, care va gestuiona instituția dată după menirea ei socilă și culturală.
Gradinița de copii va fi gestionată sub controlul strict al primariei, alimentarea copiilor se vor controla toate activitățile și toate aprovizionările să fie la cel mai înalt nivel.
Corneliu_VladInstituțiile publice din subordinea primăriei trebuie să fie utilizate în interesul locuitorilor satului, dar în același timp utilizarea lor poate fi și rentabilă economic.
9Ce metode se vor utiliza pentru transparentizarea și eficientizarea activității de primar și a întregului aparat al Primariei? Ce soluții veți propune în situațiile de mai jos:
– necesitatea angajării specialiștilor prin deciziile consiliului Sătesc Colonița?
– interimatul unor funcții publice din primărie care durează în timp?
– angajărilor din primărie și evaluarea performanțelor acestora?
Pentru transparentizarea și efecientizarea activități primarului și întregului aparat al Primăriei se va lua cunoștință de toate contractele de muncă încheiate între funcționarii primariei și Primărie ca atare. Apoi vor fi anunțate concursuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor vacante în aparatul primărei.
Corneliu_VladPentru aceasta este nevoie de:
a) destituirea funcționarilor corupți – în primul rind Braghiș Vasile și a celor incopetenți. Pentru aceasta vor fi organizate testări.
b) angajarea specialiștilor în primărie trebuie să fie făcute prin concurs public, prioritar vor fi angajați locuitorii satului.
c) interimatul unor funcții în principiu nu este acceptabil, durata maximă a interimatului nu va depăși 30 zile.
d) funcționarul public și cel de la primărie trebuie pus în slujba cetățeanului și nu invers.
Pentru funcționarii din primărie trebuie instituit principiul PREZUMȚIEI VINOVĂȚIEI!!!
10Transparența decizională a APL Colonița trebuie îmbunătățită. Ce măsuri concrete vă propuneți pentru:
– a informa și consulta locuitorii pînă la aprobarea deciziilor oficiale?
– a oferi modalități și termeni de comunicare concreți în privința documentelor publice: dispozițiile primarului, deciziile consiliului, achizițiile publice, licitațiile petrecute, elaborarea, aprobarea și executarea bugetului local?
– a evita ca primăria să fie atacată în instanța de judecată în baza refuzurilor de a oferi informații publice?
Transparența decizională a APL Colonița necesită o schimbare radicală. Vom incerca să readucem publicarea ziarului „Ziarul COLONIȚA”, în care se vor publica materialele decizionale ale APL. Un alt mod de transparență este publicarea materialelor (dispozițiile primarului, deciziile consiliului local, achizițiilor publice, licitațiilor petrecute, elaborarea și executarea bugetului local) pe site-ul Colonița, a sedințelor Consiliului local integral. Publicarea materialelor ce țin de activatatea tuturor comisiilor de specialitate, cu notele sale informative. Conlucrarea cu membrii grupului de ințiativă „Colonița, Pune umarul”.
Corneliu_VladEste necesar de deschis în sfîrșit saitul oficial al primăriei. În cel mai rau caz în mod obligatoriu se impune conlucrarea cu tinerii care gestionează saitul www.colonita.eu.
Obligatoriu, cele mai importante chestiuni de ridicat în fața Adunării Satului o data la 6 luni. Aici atrag atentia că Angela Zaporojan a promis adunări ale satului la jumatate de an și a făcut una sau două la un an, voi fi strict în acest aspect.
Toate actele și deciziile Consiliului Sătesc, fără excepție urmează a fi făcute publice prin intermediul internetului.

 

Download (PDF, 146KB)

qa