În Hotărîrea nr. 10 din 27.02.2019 a Curții de Conturi a RM cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31.12.2017 s-a constatat:

Primăria s.Colonița nu a implementat sistemul de management financiar și control și nu a emis Declarația privind buna guvernare pe anul 2017. Unele carențe și neconformități constatate în cadrul auditului și expuse în Raportul de audit sunt consecințele neimplementării conforme a acestui sistem.
Activitățile desfășurate în scopul colectării unor probe suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în Raportul de audit au determinat echipa de audit să exprime o opinie contrară aferentă rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31 decembrie 2017. Opinia contrară a fost întemeiată pe efectul denaturărilor atestate la situația din 31.12.2017, aferente: mijloacelor fixe, diminuate cu 11,5 mil.MDL; uzurii, diminuată cu suma de 8,9 mil.MDL; terenurilor, subevaluate cu suma de 114,6 mil.MDL; cheltuielilor efective, majorate cu suma de 0,2 mil. MDL, și veniturilor efective, subevaluate cu suma de 0,2 mil.MDL.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.14 alin.(2) și art.15 lit.d) din Legea nr.260 din 07.12.2017, Curtea de Conturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul auditului rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31.12.2017, anexat la prezenta Hotărâre.
2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului și primarului satului Colonița, pentru:
2.1.1. examinarea în ședința Consiliului sătesc a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;
2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea s.Colonița;
2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare (a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, a rețelelor de iluminat public etc.);
2.1.4. asigurarea calculării și încasării de la entitățile economice a plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv prin aprobarea în mod unilateral a plății pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor și obiectivelor private;
2.1.5. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;
2.1.6. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;
2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);
2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul satului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;
2.2. Primarului general și Consiliului mun. Chișinău, pentru informare, și se reiterează recomandările înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 8  din  27.02.2019;
2.3. Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare, și se reiterează recomandările aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.78 din 23.11.2018 și nr.94 din 17.12.2018;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare privind:
2.4.1. reiterarea recomandărilor 2.4.1. și 2.4.2. înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.8 din 27.02.2019;
2.4.2. neutilizarea în anul 2017 de către s.Colonița a transferurilor cu destinație specială în sumă de 263,3 mii MDL;
2.5. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pentru asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale;
2.6. Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare și luare de atitudine;
2.7. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.
3. Se împuternicește membrul Curții de Conturi care coordonează sectorul respectiv cu dreptul de a semna scrisoarea către conducerea entității auditate.
4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Despre acțiunile întreprinse pentru executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărâre se va informa Curtea de Conturi trimestrial, în termen de până la 12 luni din data publicării Hotărârii.
6. Hotărârea și Raportul de audit se publică pe site-ul oficial al Curții de Conturi (http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95).

Descarca mai jos:

Raportul auditului rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31.12.2017

Hotărîrea nr. 10 din 27.02.2019 a Curții de Conturi a RM

Sursa: ccrm.md