Inspecția Financiară a stabilit deficiențe semnificative ale managementulul financiar și lipsa unor proceduri de control intern ce ar asigura utilizarea regulamentară a finanțelor publice, fiind astfel incălcate prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010.

În scopul lichidării încălcarilor depistate în cadrul inspectării, în temeiul pct. 7 lit j) din Regulamentul privind organizarea inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernullui nr. 1026 din 02.11.2010,

lnspecția Financiară solicită:

I. Examinarea rezultatelor inspectării financiare la ședința Consiliului Sătesc Colonița, cu aprobarea planului de măsuri în scopul înlăturării încălcărilor depistate;
II. Respeutarea cu strictețe și asigurarea studierii (de către angajații implicați în managementul financiar) actelor normative indicate în prezenta prescripție;
III. Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea recuperării a:
– 63,3 mii lei (36,4+22,9+3,6+0,4) – executarea integrală a prescripției nr. 27-09-12/1984 din 29.12.2015;
– 8,9 mii lei – sporuri neîtemeiate pentru performanță colectivă;
– 114,6 mii lei – venituri ratate de la arenda terenurilor;
– 3,8 mii lei – venituri ratate de la locațiunie;
– 30,0 mii lei – restanță la achitarea bunului adjudecat;
– 3,1 mii lei – cheltuieli de călătorie compensate neîntemeiat
– 16,6 mii lei – cheltuieli compensate titularilor de avans în lipsa actelor justificative (sau perfectarea actelor justificative);
– 26,5 mii lei – plăți achitate în lipsa actelor justificative privind prestarea serviciilor (sau perfectarea actelor justificative);
– 41,0 mii lei (40,7+0,3) – combustibil decontat nejustificat (sau perfectarea actelor justificative);
– 36,8 mii lei – mijloace financiare dezafectate;
IV. Reflccterca în evidența contabilă a surplusurilor în valoare de 77,6 mii lei;
V. Înregistrarea la Oficiul cadastral teritorial Chișinău a dreptului patrimonial asupra 12 construcții, cu valoarea de 18 108,9 mii lei;
VI. Întru consolidarea, răspunderii manageriale, pentru gestionarea optimă a resurselor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări, de respectat prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010, prin implementarea sistemului de management financiar și control și a Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2015, ce ar asigura utilizarea regulamentară și eficientă a finanțelor publice Iocale. A lua act că, în cadrul inspectării, au fost recuperate lipsurile în valoare de 6,5 mii lei.

Materialele inspectării se remit Procuraturii municipiului Chișinău, pentru examinare prin prisma legislației procesual penale și procesual civile.

Despre măsurile întreprinse în vederea lichidării indicaților și neajunsurilor depistate, informați lnspecția Financiară în terrnen de pînă la 26.05.2017.

Neexecutarea prezentei prescripții va atrage aplicarea sancțiunii conform prevederilor art. 349 alin. (1) Cod contravențional.

Informații oferite de către reprezentanții Fracțiunii Partidului Liberal din Consiliul Sătesc Colonița. Vezi varianta inițială fotografiată a Raportului Inspecției Financiare.

Download (PDF, 2.16MB)