Acțiunile primăriei depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, prin impunerea de achitare a acestor sume nejustificate. Locuitorii satului Colonița, care au fost supuși presiunilor de a aloca bani primăriei și intermediarilor ei, au dreptul și obligația de a sesiza Centrul Național Anticorupție privitor la acțiunile frauduloase savîrșite la implementarea acestui proiect, acțiuni care cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova – acestea sunt concluziile unui jurist privitor la colectarea de bani de la locuitori pentru canalizare sector 306 case.

Expertiza juridică dată a fost trimisă www.colonita.eu de către un locuitor al satului. Vezi mai jos expertiza completă:

Legea Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la art.3, alin.(1) indică ”Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau tehnologice la toți consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localități, precum și în scopul colectării, transportului, epurării și evacuării apelor uzate”.

Tot la același articol, alin.(2) este stabilit că ”Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează de autoritățile administrației publice locale pentru satisfacerea necesităților colectivităților locale”, iar la alin. (3) ”Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează prin crearea și exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă și de canalizare”.

În baza celor expuse, constatăm că obligația de implementare a proiectului „canalizare sector 306 case” aparține primăriei Colonița în totalitate și nu există nici o normă legală, care să stabilească că cetățenii unei localități rurale sunt obligați să acopere cheltuieli de implementare a proiectelor gestionate de către administrația publică locală. Cu atît mai mult, că în legea 303 din 13.12.2013 la art.8, alin.1), lit.h) este stabili că administrația publică locală, adică primăria „participă cu mijloace financiare și/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru realizarea de lucrări și pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”.

În acest context, legea nr. 303 din 13.12.2013 la art.4 stabilește: „consumator este persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul”. În absența contractelor, care ar stabili careva raporturi juridice dintre primaria s. Colonița, pe de o parte și fiecare locuitor al sectorului 306, pe de altă parte, acțiunile primăriei depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, prin impunerea de achitare a acestor sume nejustificate.

În lumina celor expuse, locuitorii care au fost supuși presiunilor de a aloca bani primăriei Colonița și intermediarilor ei, au dreptul și obligația de a sesiza Centrul Național Anticorupție privitor la acțiunile frauduloase savîrșite la implementarea acestui proiect, acțiuni care cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova.

jurist