Daca ești funcționar public ești subiect al declarării averii și intereselor personale, adică ai obligația de a depune declarația de avere și interese personale. În 2016 a fost adoptat un nou cadru legislativ privind declararea averii si intereselor personale, astfel au fost schimbate regulile declarării. Declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, inclusiv bunurile deținute și interesele personale existente la data depunerii declarației.

Trebuie sa știm ca declarația de avere și interese personale este un act personal al subiectului și se depune pe propria răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Modelul declarației este aprobat prin lege – Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

Declarația de avere este un act public. Excepție de la caracterul public îl fac următoarelor informațiilor:

  1. numărul de identificare al persoanei care declară;
  2. domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării; numele, prenumele, anii de naștere, adresele și numerele de identificare ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui;
  3. adresele și numerele cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile;
  4. numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme;
  5. semnătura subiectului declarării.

În cazul în care subiectul declarării sau autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale a depistat că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care a aflat sau trebuia să afle despre caracterul incomplet sau eronat al acestor date, sau de la data la care actul de constatare întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a devenit definitiv.

Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sunt obligați să-i ofere acestuia informațiile privind averea și veniturile lor, cu excepția cazului în care prezentarea acestor informații este restricționată prin lege.

În cazul angajării în funcție publică ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării ori numirii în funcție, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, inclusiv bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. În cazul vă schimbați funcția în cadrul aceleiași entități nu se depune o nouă declarație.

După încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent.

Subiectul declarării care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depune declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, indicând în declarație veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate. Acesta va declara inclusiv bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

În cazul în care raporturile de muncă au fost suspendate pe o perioadă mai mică decât un an fiscal, la reîncadrare în funcție declarația de avere și interese personale nu se depune.

Până la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și de interese personale se vor depune în formă scrisă, pe suport de hârtie sau sub formă de document electronic

Începând cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării vor fi obligați să-și depună declarațiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. Până la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese personale pe suport de hârtie se vor depune la persoanele responsabile de colectarea lor în unitățile în care funcționarul activează.

Depunerea declarației de avere și de interese personale nu scutește persoana de obligația depunerii altor declarații în conformitate cu legislația în vigoare.

Sursa: www.bizlaw.md