La sfîrșitul lunii iulie 2012, Curtea de Conturi a prezentat Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public în mun. Chișinău în perioada 2010-2011. În lista unităților pentru auditare au fost incluse și 5 primării din componența municipiului.

Primăria s. Colonița nu a fost selectată pentru auditare, dar situația din primăria Colonița pare a fi similară cu cea din celelalte primării suburbane, iar recomandările Curții de Conturi pot fi de folos Consiliului Local și primăriei Colonița.

* * * * *

Recomandări consiliilor locale și primarilor UAT:
Implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar.
Asigurarea întocmirii conforme a contractelor de locațiune, cu aprobarea acestora de către Consiliul local.
Utilizarea mijloacelor bănești rezultate din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare.
Încasarea integrală în buget a plăților funciare, inclusiv a penalităților.
Înlăturarea tuturor deficienților constatate de audit în vederea încasării plăților diminuate din vînzarea terenurilor.

Recomandări primarilor UAT:
Asigurarea respectării cadrului legislativ și normativ în vigoare privind modul de evidență a patrimoniului, contabilizarea conformă a operațiunilor economice legate de acesta.

Concluziile generale ale RAPORTULUI:
Prezenta misiune de audit relevă că gestiunea finanțelor publice și administrarea patrimoniului local, în anii 2010-2011, de către AAPL din cadrul mun.Chișinău au fost afectate de:
– neconformarea și, respectiv, neremedierea de către autoritățile respective a iregularităților constatate de către misiunile anterioare de audit extern;
– nepreocuparea sistemică în materie de identificare, evaluare și administrare a potențialului economico-financiar aferent formării materiei/bazei de impozitare și, implicit, veniturilor bugetare per-ansamblu, inclusiv ale bugetelor locale;
– perpetuarea indisciplinei fiscale privind achitarea impozitelor/taxelor locale, precum și nerealizarea veniturilor bugetare provenite din dividende, locațiune, taxa de publicitate, mijloace speciale, gestiunea fondului funciar etc.;
– continuarea practicii păguboase de neprioritizare a obiectivelor investiționale, fapt ce amplifică fenomenul risipei de resurse; absența analizelor cost-beneficiu și cost-eficacitate pentru evaluarea impactului angajamentelor de cheltuieli investiționale;
– nerespectarea legislației privind achizițiile publice (divizarea lucrărilor, modificarea prețurilor unitare contractate, efectuarea lucrărilor în lipsa contractelor etc.);
– administrarea și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public municipal (bunuri imobile nelocative, terenuri etc.); abordarea superficială și nesistemică a regulilor privind inventarierea și evidența patrimoniului imobiliar;
– disfuncționalități în managementul financiar-contabil;
-ignorarea exigențelor managementului financiar și nerespectarea prevederilor legale privind controlul financiar propriu și auditul public intern.

Raportul complet poate fi descarcat din Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova.