www.colonita.eu face publică Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru anul 2012, document prezentat în cadrul ședinței din 28 martie a Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că raportul financiar al primăriei Colonița pentru trimestrul III, 2012, a fost prezentat cu întârziere de 9 zile, iar  raportul financiar pentru trimestrul II, 2012 a fost prezentat cu întârziere, necalitativ și incomplet.

Decizia nr. 3/5 „Cu privire la executarea bugetului sătesc Colonița aprobat pentru anul 2012” pot fi găsite în Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (paginile 36-45).

Alte documente financiare ale primăriei Colonița pentru anul 2012:
– Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de baza la data de 31 ianuarie31 martie (trimestrul I)30 iunie (trimestrul II)30 septembrie (trimestrul III)31 octombrie30 noiembrie31 decembrie (ANUAL).
– Raportul operativ privind executarea bugetelor locale din contul mijloacelor speciale la data de 30 noiembrie31 decembrie (ANUAL).
– Notă explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru: trimestrul IItrimestrul III.
– Informații privind executarea contractelor pentru anul 2012.

* * * * *

Nota informativă la proiectul de decizie
Cu privire la executarea bugetului sătesc Colonița aprobat pentru anul 2012.

I. Explicații la rapoartele despre executarea bugetului (pe compartimente)

Punctul 1

Bugetul satului Colonița

(denumirea instituțiilor)

Partea de venituri a bugetului s. Colonița pe anul 2012 a fost executată în sumă de 7709,6 mii lei, la nivel de 99,02 la sută, neasigurând prevederile planului pe perioada de gestiune în sumă de 7785,9 mii lei cu 76,3 mii lei.

Structura executării bugetului al satului Colonița după sursele principale de venituri în anul 2012 se caracterizează prin următorii indicatori:

(perioada) (mii lei)

Specificația

Planul precizat pe «01»ianuarie _2012

Executat

(realizări)

Devieri

(+; -)

Nivelul executării (%)

Suma

(mii lei)

Ponderea (%)

Suma

(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri globale, din care:

7942,2

100.0

8037,1

100.0

+94,9

101,2

Încasările impozi-telor și plăților de bază, inclusiv:

Încasări directe și integrale ale impozi- telor, taxelor și altor venituri (venituri proprii)

872,3

11

975

12,1

+102,7

111,7

mijloace speciale

156,3

2

148,9

1,8

-7,4

95,2

Transferuri

6913,6

87

6913,2

86,1

-0,4

100

 

În suma totală a veniturilor bugetului 8037,1 mii lei ponderea impozitelor și plăților de bază a constituit 975 mii lei sau 12,1la sută. Față de prevederile pe perioada de gestiune încasările au fost realizate la nivel de 111,7 la sută, asigurând prevederile planului cu un surplus de 102,7 mii lei. În comparație cu anul precedent, aceste venituri înregistrează o majorare de 544,1 mii lei.

Cele mai semnificative venituri din impozite și plățile de bază sunt următoarele:

(mii lei)

Denumirea

Planul precizat pe anul 2012

Executat la «1» 01 2013

Devieri de la

planul precizat

(+ ; -)

% față de prevederi precizate

1

2

4

5=4-2

6=4/2*100

Impozitul pe venitul din salariu

330,0

334,4

3,4

101,3

Impozit pe proprietate

375,9

453,8

77,9

120,7

Impozit pe activitatea de întreprinzător

52

93,5

41,5

179,8

Taxa și plăți administrative

63,4

60,1

3,3

94,7

Realizarea surplusului de 102,7 mii lei se explică prin:

  • impozitul pe venitul din salariu a fost executat în sumă de 334,4 mii lei sau 34,25 la sută din suma totală la încasarea impozitelor și taxelor. Planul pe perioada de gestiune a anului curent pentru această categorie de impozite în sumă de 330 mii lei este asigurat la nivel de 101,3 la sută, asigurând prevederile cu 4,4 mii lei.

Au mai influențat pozitiv la executarea acestei surse creșterea sumei impozitelor pe proprietate, cu 77,9 mii lei sau la un nivel de 120,7 la sută și creșterea impozitului pe activitatea de întreprinzător, cu 41,5 mii lei, la un nivel de 179,8%.

Nu a fost realizat planul pentru taxele și plăți administrative, neasigurând suma de 3,3 mii lei, atingând un nivel de 94,7%.

Punctul 2

Partea de cheltuieli a bugetului Primariei satului Colonița pe perioada de gestiune, anul 2012, a fost executată în sumă de 8263,7 mii lei sau la nivel de 93,5 la sută din prevederile planului precizat pe acestă perioadă în sumă de 8839,1 mii lei.

Cheltuielile bugetului Primariei satului Colonița la componenta de bază s-au executat în sumă de 8139,9 mii lei și dețin ponderea de 92,1 la sută din totalul cheltuielilor executate, fiind utilizate alocațiile prevăzute pe perioada de gestiune la nivel de 93,6 la sută.

Din contul mijloacelor speciale s-au executat cheltuieli în sumă de 123,8 mii lei, fiind utilizate alocațiile prevăzute pe perioada de gestiune la nivel de 83,9 la sută. Ponderea acestor cheltuieli constituie 1,5 la sută din totalul cheltuielilor executate.

Sub aspectul categoriilor economice din suma totală de cheltuieli executate cota cea mai mare o dețin cheltuielile curente care constituie 7482,9 mii lei sau 90,5 la sută. Dintre acestea, cheltuielile de personal au fost executate în sumă de 3310,7 mii lei și dețin ponderea de 40,0 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea cheltuililor salariale conform prevederilor legale. Plata mărfurilor și seriviciilor a fost executată la 1997,3 mii lei (incluzând mijloacele speciale), respectiv 24,2 % din totalul executat.

Cheltuielile capitale au fost în valoare de 790,6 mii lei, ceea ce constituie 9,6 la sută din totalul cheltuielilor.

Autoritățile executive și organele administrative

Pentru întreținerea autorităților executive și organelor administrative au fost executate cheltuieli în sumă de 766,3 mii lei, ceea ce constitue 9,3 la sută din totalul cheltuielilor bugetului Primăriei satului Colonița.

În anul 2012, pentru întreținerea autorităților executive au fost prevăzute alocații în sumă de 817,5 mii lei, fiind executate la un nivel de 93,7 % din prevederile planului precizat, cheltuielile efective au constituit 787,1 mii lei.

Pe perioada de gestiune au fost întreținute în mediu 6 unități, inclusiv din contul alocațiilor bugetare 6 unități .

Cheltuielile cu întreținerea personalului de deservire a clădirilor administrative (grupa de cheltuieli 20.09.015) au constituit 45,2 mii lei, fiind utilizate alocațiile precizate la nivel de 94,8 la sută. Cheltuielile efective au constituit 46,0 mii lei. Numărul mediu de personal de deservire a clădirilor administrative a constituit pe această perioadă 3 unități.

Grupa principală 6 “Învățămîntul”

Pentru întreținerea instituțiilor de învățământ preuniversitar și desfășurarea acțiunilor în domeniul învățământului pentru anul 2012 au fost aprobate mijloace în sumă de 5324,1 mii lei, inclusiv mijloace bugetare – 5210,9 mii lei, mijloace speciale – 113,2 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor de bază pe parcursul anului 2012, respectiv pe grupe și tipuri de instituții la ramura ,,Învățământul” este reflectată în tabelul de mai jos:

Tabel 1

Executarea bugetului municipiului Chișinău pe tipuri de instituții

de învățământ peanul 2012 (cheltuieli de bază)

(mii lei)

Denumirea tipului de instituții

Plan precizat pe anul 2012

Plan precizat pe perioada de gestiune

anul2012

Devieri pe anul 2012

Cheltuielile de casă

Cheltuielile efective

De la cheltuieli de casă

De la cheltuieli efective

1

2

3

4

5

6(4-3)

7(5-3)

6.01.051,,Instituții preșcolare”

1453,4

1453,4

1250,9

1328,9

-202,5

-124,5

6.3.338,,Licee”

3981,9

3981,9

3892,6

3814,3

-89,3

-167,6

6.7.73,,Contabilități centralizate”

82,0

82,0

74,8

75,8

-7,2

-6,2

TOTAL GENERAL

5517,3

5517,3

5218,3

5219

-299

-298,3

Grupa principală 08 „Cultura, arta și acțiunile pentru tineret”

Pentru întreținerea instituțiilor de cultură pe anul 2012 în bugetul Primariei s.Colonita au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 184,3 mii lei, fiind executate 160,0 mii lei. Cheltuielile efective s-au cifrat la 162,6 mii lei sau 88,2 la sută față de planul precizat, cheltuielile de casă au fost de 160,0 mii lei sau 86,8 la sută față de planul precizat.

Grupa principală 10

Asistența socială și susținerea socială”

În bugetul pe anul2012 planul precizat a constituit 204,2 mii lei, s-au executat – 202,9 mii lei sau 99,4 la sută față de planul precizat. Cheltuielile efective au fost de 198,2 mii lei, 97,1 % față de planul precizat.

Grupa principală 15 „Gospodăria comunală și gospodăria

de exploatare a fondului de locuințe”

În bugetul anului 2012, pentru întreținerea obiectivelor locativ-comunale au fost prevăzute mijloace bugetare în sumă totală de 1831,0 mii lei.

Aceste alocații au fost repartizate și executate în felul următor:

mii lei

Planul aprobat pe 2012

Planul anual precizat

Planul precizat pe perioada de gestiune

Executarea la situația din 01.01.2013

Datoriile la 01.01.2013

de casă

efectivă

Dt

Ct

1. Amenajarea teritoriului

65,7

1831,0

1831,0

1678,0

1394,5

27,6

25,7

2. Cheltuieli capitale

——

520,4

520,4

515,6

232,1

Punctul 3

În formularul nr.4 „Raport privind încasarea și utilizarea mijloacelor speciale” situația la sfîrșitul anului 2012 veniturile de casă totale constitue

148,9 mii lei.

Denumirea tipului de mijloace speciale

Plan perioada de gestiune

Executat la 01.10.2012

Devieri

venituri de casă

venituri efective

de la venituri de casă

de la venituri efective

Total venituri,inclusiv:

156,3

148,9

155,2

-7,4

-1,1

Categoria I

156,3

148,9

155,2

-7,4

-1,1

Categoria II

————

————

————

————

————

Categoria III

————

————

————

————

————

Devierea de la planul precizat constitue -7,4 mii lei.

Planul aprobat de cheltuieli pe mijloace speciale constituie 123,2 mii lei, planul precizat pe anul 2012 – 156,3 mii lei, ce e cu 33,1 mii lei mai mult decît în planul ințial.

Denumirea tipului de mijloace speciale

Plan perioada de gestiune

Executat la 01.10.2012

Devieri

cheltuieli de casă

cheltuieli efective

de la cheltuieli de casă

de la cheltuieli efective

Total venituri,inclusiv:

156,3

132,4

101,7

-23,9

-54,6

Categoria I

156,3

132,4

101,7

-23,9

-54,6

Categoria II

————

————

————

————

————

Categoria III

————

————

————

————

————

Punctul 6

La sfârșitul anului 2012 sunt în curs de realizare următoarele proiecte investiționale:

723

Fondul investiții sociale” din Moldova (FISM)

742

Grantul MF al RM în cadrul”Programul de răspuns la criza globală a creșterii prețurilor la produsele alimentare”

746

Programul „Susținerea comunităților pentru managementul durabil și integrat al pădurilor”

900

Creșterea eficinței energetice”

901

Canalizarea pluvială. Promovarea și implementarea acțiunilor inovative de schimbare a climei”

903

Modernizarea Sistemului de transport public în municipiul Chișinău”

904

Construcția, reabilitarea și extinderea rețelelor de apeduct, canalizare și reparație a drumurilor”

Tipul 723

Lucrări pe obiectivul „Apeduct și canalizare” în sectorul nou 306 case. Suma lucrărilor este de 1200,00 mii lei.

Primăria satului Colonița a finanțat serviciile de proiectare și expertiză a proiectului.

Punctul 10

(Comunele: este necesar de a descifra pe fiicare grupe principale a parte)

Executarea bugetului la cheltuieli de bază pe anul 2012 este la nivel de 93,6 % , ceea ce constitue 8139,9 mii lei, față de planul precizat pe perioada de gestiune în sumă de 8691,5 mii lei. Cheltuielile efective constituie 7896,8 mii lei, ceea ce este cu 794,7 mii lei mai puțin decît planul precizat.

(mii lei)

Articol, alineat

Plan precizat pe perioada

gestiune

Cheltuieli efective

Devieri

(+;-)

111

3455,8

3160,1

-295,7

112

813,5

721,3

-92,2

113

2041,1

2090,8

+49,7

114

5,6

6,4

+0,8

116

131,4

109,8

-21,6

130

1457,3

1301,4

-155,9

Punctul 13

Pentru finanțarea investițiilor capitale pe anul 2012 au fost precizate 796,8 mii lei, cheltuieli de casă au constituit 790,6 mii lei sau 99,2 %.

Fondul de rezervă

Pe parcursul anului 2012 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 59,3 mii lei, inclusiv pentru ajutorul financiar:

  • persoanelor fizice – 59,3 mii lei.

Grupa principală 06 „Învățământul”

Total instituțiile de învățămînt

Conform situației de la 01.01.2013 funcționează 2 tipuri de instituții de învățămînt preuniversitar, inclusiv:

  • instituțiile preșcolare – 1

  • licee – 1

Instituțiile preșcolare

Conform situației de la 01.01.2013 funcționează 1 grădinița cu 6 grupe. Contingentul de copii în grădinițe constituie 148 copii.

Licee

La sfârșitul perioadei de gestiune numărul instituțiilor constituie 1. Numărul de clase în mediu constituie 15 .

Grupa principală 08 „Cultura, arta și acțiunile pentru tineret”

Grupa principală 8 „Cultura” include 2 instituții, inclusiv:

Palate si casele de cultura – 1 ,

Biblioteca – 1.

Analizând datele dării seamă de la 01.01.2013 pe grupa principală 8 „Cultura, arta și acțiuni pentru tineret” și anume raportul dintre planul precizat pe perioada de gestiune și cheltuieliel de casă se explică prin faptul nefolosirii alocațiilor, și anume:

  • 08.02.087 „Biblioteci”- 45,7 mii lei;

  • 08.02.089 „Palatele și casele de cultură” – 171,1 mii lei;

In total economiile constituie 216,8 mii lei .

Grupa principală 10 “Asistența socială și susținerea socială”

Tipul 293 „Serviciul specializat de asistență socială”

La acest tip au fost executate 31,4 mii lei, 96,0 la sută din planul precizat pe perioada de gestiune ce constituie 32,7 mii lei, cheltuielile efective au constituit 32,1 mii lei.

IV. Explicații la datoriile debitoare și creditoare

Punctul 20

Conform raportului pe anul 2012 privind executarea bugetului Primăriei s. Colonița , situația de la 01.01.2013 – în comparație cu datele de la începutul anului curent, suma datoriilor cu termenul de achitare expirat a constituit 524,6 mii lei. Suma datoriilor debitoare și creditoare la sfârșitul anului 2012 au constituit 1083,4 mii lei, dintre care

Datoriile creditoare în sumă de 1000,9 mii lei, reprezintă datoriile formate la art.242.00 ”Procurarea mijloacelor fixe”162,0 mii lei; art. 131.05 ”Transferuri pentru amenajarea teritoriului” – 25,7 mii lei; art. 113 ”Plata mărfurilor și serviciilor” – 700,4 mii lei ș.a.

Datoria debitoare cu termenul a constituit 82,5 mii lei. Datoriile debitoare care au fost înregistrate sunt la art. 113, de 62,5 mii lei și la articolul 131.05, în valoare de 20 mii lei.

V. Explicații la bilanț

Punctul 21, 22, 23

Circulația mijloacelor bănești, valorilor materiale, decontărilor și fondurilor, efectuate din contul mijloacelor bugetare, este reflectată în „Bilanțul executării bugetului instituției din contul veniturilor /cheltuielilor de bază” (formularul nr.1) pe anul 2012.

La contul de decontare bugetar al unității administrativ-teritoriale [primăriilor orașelor, satelor (comunelor)], s-au înregistrat la contul trezorerial mijloace bănești în sumă de 422,6 mii lei (subcontul 107). Cuantumul mijloacelor financiare s-a micșorat cu 243,9 mii lei comparativ cu cel înregistrat la 01.01.2012.

La subcontul 207 „Cheltuieli de casă din bugetele satelor (comunelor), orașelor” suma totală a cheltuielilor de casă constituie 8193,8 mii lei, la un nivel de 118,3 % față de anul 2011.

La subcontul 407 „Venituri bugetare” se acumulează veniturile UAT pe parcursul anului bugetar și pentru anul 2012 suma aceasta a constituit 6131,3 mii lei sau 129,5 % la sută în comparație cu anul precedent.

La subcontul 730 „ Mijloace transmise și primite” volumul de transferuri din bugetul municipal la bugetul de nivelul I constituie la art.331 „Transferuri curente”- 1756,9 mii lei.

La subcontul 830 „Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică” se înregistrează sumele obținute din vînzarea și privatizarea bunurilor proprietate a UAT. În anul curent s-a încasat 61,7 mii lei, ce constituie în comparație cu anul precedent 3,8 la sută.

La subcontul 900 „Rezultatele executării bugetului” s-a înregistrat suma de 666,5 mii lei, iar după închiderea anuală 422,6 mii lei.

Balanța la subconturile susmenționate la situația 01.01.2013:

107 – 422,6 mii lei 407 – 6131,3 mii lei

207 – 8193,8 mii lei 730 – 1756,9 mii lei

730 – ——— mii lei 830 – 61,7 mii lei

900 – 666,5 mii lei

Balanța 8616,4 mii lei Balanța 8616,4 mii lei

La subconturile balanței componentei de bază (010-019) „Mijloace fixe” valoarea totală a mijloacelor fixe la situația din 01.01.2013 a constituit 28737,8 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului suma s-a majorat cu 743,9 mii lei. Acest fapt denotă că în instituțiile publice s-au investiții în mijloace fixe în sumă de 743,9 mii lei.

La subcontul 250 „Fondul mijloacelor fixe” suma constituie 18170,3 mii lei.

La subcontul 020 ,,Uzura mijloacelor fixe” suma constituie 10567,5 mii lei sau 36,8 la sută din suma totală a mijloacelor fixe, ceea ce constituie gradul de uzură. Soldul s-a majorat din contul casării în sumă de 7602,8 mii lei.

Obiectele de mică valoare și scurtă durată (subconturile 070-073) constituie suma de 753,4 mii lei sau cu 141,6 mii lei mai mult comparativ cu datele înregistrate la începutul anului 2012.

La subcontul 260 „Fondul obiectelor de mică valoare și scurtă durată” suma constituie 753,4 mii lei.

Valoarea totală a materialelor și produselor alimentare la 01.01.2013 însumează 96,5 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului soldul s-a micșorat cu 70,9 mii lei.

La subcontul 135 „Investiții pe termen lung în părți nelegate” este înregistrată suma de 1369,7 mii lei.

La pasivul bilanțului suma subcontului 135 este egală cu subcontul 265 „Fondul investițional” și constituie 1369,7 mii lei.

La subcontul 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreținerea instituției și pentru alte activități” este înregistrată suma de 8573,4 mii lei, care reflectă cheltuielile reale în anul 2012 în entitățile care țin evidența contabilă în sistemul bugetar. După închiderea anuală sunt în sumă de 1000,9 mii lei.

Soldul la subcontul 230 „Finanțarea din buget pentru cheltuielile instituției și pentru alte activități” pînă la închiderea anuală constituie 7751,5 mii lei. După închiderea anuală, constituie 179,0 mii lei

La subcontul 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiții capitale” pe perioada de gestiune, anul 2012, pînă la închiderea anuală era suma 765,6 mii lei, iar după închiderea anuală 147,0 mii lei.

La subcontul 231 „Finanțarea din buget a investițiilor capitale” soldul constituie 765,6 mii lei pînă la închiderea anuală, iar după închiderea anuală, 147,0 mii lei. După închiderea anuală soldul la contul respectiv include materialele pentru investiții capitale, soldul de datorii debitoare și costul obiectivelor la care lipsește procesul-verbal al comisiei privind darea în exploatare.

Contabil-șef: Mazîlu Stela