Instanța de judecată a constatat că activitatea comisiilor de specialitate a Consiliului sătesc Colonița activează ilegal. Iar toate deciziile adoptate pe parcursul anului 2019-2020 (mandatul în urma alegerilor din 2019) de către Consiliul sătesc Colonița sunt adoptate în lipsa avizelor pozitive/negative a comisiilor de specialitate, or, comisiile au activat ilegal

La 11 noiembrie 2019 Consiliu sătesc Colonița a adoptat decizia nr. 7/2 privind constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru domeniile de activitate, prin decizia nominalizată au fost formate comisiile după cum urmează:

a) Comisia buget, și finanțe, economie și reforme (5 membri)
b) Comisia juridică pentru probleme umanitare și protecție socială a populației (5 membri)
c) Comisia pentru urbanism și dezvoltare rurală, prestări servicii și susținerea micului business (7 membri)
d) Comisia cultură, tineret și sport (5 membri)

Ca urmare a adoptării deciziei menționate, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de stat (autoritatea abilitată) a supus controlului obligatoriu de legalitate decizia, respectiv în urma controlului s-a constatat că prezenta decizie este ilegală, fiind atacată în instanța de judecată.

Urmare a examinării în instanța de judecată a legalității deciziei Consiliului sătesc Colonița nr. 7/2 din 11 noiembrie 2019, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) a decis anularea deciziei Consiliului sătesc Colonița privind constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru domeniile de activitate.

Totodată prin Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2020 a fost declarat inadmisibil apelul declarat de reprezentantul Consiliului sătesc Colonița.

Drept urmare Decizia Consiliului sătesc Colonița privind constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru domeniile de activitate a fost anulată definitiv și irevocabil.

Mai mult ca atât menționăm că Articolul 22 din Legea R.M. nr. 436 din 28-12-2006 „privind administrația publică locală” prevede expres Problemele de pe ordinea de zi a ședinței consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoțite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului și, după caz, de raportul sau avizul primăriei și/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum și de sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice.

„Având în vedere cele comunicate atragem atenția că toate proiectele de decizie prezentate de către executivul Primăriei s. Colonița spre examinare Consiliului sătesc Colonița sunt ilegale, din motiv că lispește avizul pozitiv sau negativ a comisiei de specialitate, or, acest aviz nici nu poate exista în speța noastră dat fiind faptul că comisiile de specialitate au fost constituite ilegal, și respectiv anulate de instanța de judecată”, se arată în comunicatul PL Colonița.

Urmare a ilegalităților comise de Consiliul sătesc Colonița, echipa Partidului Liberal s-a adresat organelor abilitate în vederea expunerii asupra legalității funcționării actualului consiliu mai departe.