Administratorii paginii web www.colonita.md au venit cu inițiativa către candidații la funcția de primar în satul Colonița de a explica unele momente legate de activitatea în funcția la care candidează.
Întrebările au fost postate pe pagina web in data de 15 iunie 2011, răspunsurile concurenților electorali fiind postate in data de 17 iunie 2011. Mulțumim candidaților pentru deschidere ți operativitate.

Vedeți mai jos răspunsurile celor doi candidați la funcția de Primar:

. Intrebare / Raspuns
? Detalizați fiecare punct din programul dvs. electoral (costuri, surse de finanțare, perioada de implementare).
Iarmenco
Maria,
PL
Punct din programul electoral / Cost /Surse de finanțare /Perioada de implimentare
• Servicii de calitate in primarie / Resurse administrative, APL / Incepind cu I an;
• Iluminarea stradala / Conform dev. de cheltuieli, APC / 2011-2013;
• Repararea drumurilor / Conform dev. de cheltuieli / APC, APL, locatari / 2011-2015;
• Extinderea rețelelor de apeduct, canalizare, en. electrica / Conform dev. de cheltuieli, APL, proiect, APC / 2012-2015;
• Legiferarea stadionului / Conform Hot. Guv. / APL / 2012-2013;
• Finanțarea echipelor de fotbal juniori, seniori / Minim 20000 lei anual / APL / 2012-2015;
• Re/construcția unei gradinițe / 4-5 mln.lei / APC, proiecte, APL / 2012-2015;
• Crearea unei gospodarii communal–locative, amenajarea gunoițtii / I an: 50-70 mii lei, II an: 100 mii lei / APL, capital privat, proiect / 2011-2015;
• Reparaea et .II al centrului de sanatate / Peste 2 mln. lei / APL, proiect / 2013-2015;
• Reconstrucția casei de cultura / 4-6 mln. lei / APL, Proiect, APC, COTE PARțI / 2013-2016;
Zaporojan
Angela,
PLDM
Punct din programul electoral / Surse de finanțare /Perioada de implimentare
• Finisarea conectarii la conducta de gaz de pe strazile Rasaritului, V. Lupu, Valea Ungurului, Teilor, Ion Vatamanu, Miorița / Sursele au fost alocate de Primaria Municipala ți Primaria locala / Pina la sfirțitul anului 2011;
• Conectarea la apeduct a caselor de pe strazile Movileni, Ciocana Veche, M. Eminescu / Implicarea in proiecte guvernamentale, ce țin de dezvoltarea infrastructuri rurale / 2011 – 2012;
• Implementarea proiectului ce ține de canalizarea str. Alexandru cel Bun. B. P. Hajdeu, Columna lui Traian, Ciocana Veche, M. Viteazul, Stejarilor, V. Lupu, Padurii / Proiect național in suma de 2.300.000 lei, alocat de Primaria Municipala / 2011;
• Proiectarea sistemului de canalizare pe str. M. Eminescu, Valea lui Simon, Dacilor, E. Bucov / Implicarea in proiecte guvernamentale, ce țin de dezvoltarea infrastructurii rurale / 2011 – 2012;
• Soluționarea problemei ripei din sat de pe str. Dacilor ți prevenirea eroziunii solurilor ți a apariției ripei pe strada Unirii / Implementarea proiectului cu implicarea cetațenilor de pe stazile date cu finanțarea lucrarilor din bugetul local / 2011 – 2012;
• Eficientizarea activitații Primariei:
a) Organizarea adunarilor generale la fiecare 6 luni despre activitatea Primarului ți a Consiliului local / Adunarile vor fi organizate la fiecare 6 luni,
b) Stabilirea legaturii dintre Primarie ți Consiliul local cu locuitorii satului prin intermediul persoanelor delegate de la fiecare sector / In prima luna de activitate se va forma grupul persoanelor delegate de la fiecare sector al satului pentru implicarea in soluționarea problemelor,
c) Susținerea activitații site-ului, ziarului satului cit ți crearea postului de radio local / In funcție de Prețedinte al Comisiei Buget ți Finanțe deja am susținut activitatea saitului ți editarea ziarului prin alocari de mijloace financiare din bugetul local. Postul de radio local va fi montat de specialițtii in domeniu din localitate / Pe parcursul activitații;
• Soluționarea problemei ce ține de gunoițtea din sat ți evacuarea gunoiului centralizat (tomberoane) / Implicarea in proiecte ce vin de la Guvern pentru soluționarea problemei date cu susținerea Fondului Ecologic Republican / 2011 – 2012;
• Iluminarea strazilor de pe intreg teritoriul satului / Implicarea in proiecte guvernamentale, ce țin de dezvoltarea infrastructuri rurale / 2012;
• Susținerea tinerilor sportivi prin:
– Amenajarea stadionului de fotbal cu renovarea gazonului / Implicarea tinerilor din s. Colonița ți agenților economici / 2011 – 2015,
– Implicarea echipelor sportive din sat in competițiile sportive municipale ți susținerea lor financiare (transport ți echipament) / Conlucrarea cu Universitatea de Educația Fizica din Chiținau ți finanțarea ulterioara / 2011 – 2012,
• Modernizarea ți amenajarea parcului de odihna din fața Primariei (Memorial) / Suma inițiala de 100.000 lei lasate in soldul disponibil al Primaria s. Colonița pentru efectuarea lucrarilor de drenaj ți pregatirea terenului pentru plantarea materialului saditor decorativ din proiectul de 150.000 lei adus de Valeriu Ciorba de la Fondul Ecologic Național / 2011;
• Crearea terenurilor de joaca pentru copii in mai multe sectoare ale satului / Implicarea in proiectele oferite de Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi / 2011-2012;
• Crearea unei APLP pentru gestionarea blocurilor de locuit de pe str. B. P. Hajdeu, 31 august, M. Cibotaru / Procesul verbal al adunarii locatarilor din blocurile date ți ulterioara inregistrare a acestui proces verbal la Camera Inregistrarii de Stat / 2011-2013;
• Reparația capitala a Casei de Cultura ți eficientizarea activitații ei / Proiecte naționale de revitalizare ți renovare a obiectelor de menire sociala / 2011-2013;
• Reconstrucția sediului țcolii vechi cu ulterioara creare a Centrului de Creație ți Agrement pentru copii ți adulți / Proiecte naționale de revitalizare ți renovare a obiectelor de menire sociala / 2011-2012;
• Reintoarcerea gradiniței privatizate forțat, la balanța Primariei / Sensibilizarea organelor de resort (Procuratura , Centrul de combarete a crimelor economice si coruptie) ți mediatizarea cazului , pentru ulterioara rezolvare / 2012-2014;
? Specificați care sunt proiectele prioritare pentru primul an de mandat și de ce anume?

• Pregatirea adecvata a instituțiilor din subordinea primariei catre sezonul rece al anului, pentru a asigura procesul instructiv–educativ la nivel, fara excese legate de livrarea agenților termici, electrici, apa, canalizare in sezonul toamna primavara.
• Instruirea tinerilor din localitate in vederea scrierii proiectelor, pentru a ridica gradul de competitivitate a proiectelor depuse organelor donatoare de finanțe.
• Iluminarea stradala, asigurarea accesului pe strazile satului pe timp de noapte, evitarea tentativelor de furt al bunurilor, ridicarea nivelului de siguranța rutiera.
• Evaluarea activitații financiare din ultimii ani, identificarea surselor financiere disponibile, identificarea proiectelor elaborate de primarie in vederea extinderii planice a infrastructurii localitații.
• Aprobarea planului urbanistic al localitații.

• Finisarea conectarii la conducta de gaz de pe strazile Rasaritului, V. Lupu, V. Ungurilor, Teilor, I. Vatamanu ți Miorița;
• Implimentarea proiectului ce ține de canalizarea strazilor Alexandru cel Bun, B.P.Hasdeu, Columna lui Traian, Ciocana Veche, M.Viteazul, Stejarilor, V. Lupu, Padurii;
• Implimentarea proiectului ce ține de soluționarea problemei ripei din sat de pe str. Dacilor ți prevenirea eroziunii solurilor ți a apariției ripei pe strada Unirii (reparația capitala a strazii Unirii);
• Implicarea in proiectele oferite de F.M.I; UE ți SUA, care au fost semnate de Guvernul RM pentru dezvoltarea infrastructurii (gaz, canalizare, apa, drumuri);
• Eficientizarea activitații Primariei prin:
– formarea grupului din persoanele delegate din sat care vor activa pe linga consiliul local,
– susținerea activitații site-ului, ziarului satului cit ți crearea unui post de radio local,
– Modernizarea ți amenajarea parcului de odihna din fața Primariei (Memorial),
– Reintoarcerea gradiniței privatizate la balanța Primariei prin sensibilizarea organelor de resort (Procuratura, Centrul de combatere a corupției) ți mediatizarea cazului pentru ulterioara rezolvare.
? Cheltuielile pentru serviciile comunale sunt foarte mari (peste 1 milion de lei in 2010 pentru energie electrica, termica, apa și canalizare). Cum preconizați eficientizarea utilizarii serviciilor comunale?
• Repararea sistemelor de apeduct din blocurile sanitare ale liceului, gradiniței, primariei.
• Evitarea consumului ilicit de apa, energie.
• Schimbarea treptata a lampilor electrice cu un grad redus de economie a luminii.
• Autogestionarea finanțelor publice prevazute pentru instituțiile de invațamint, oferirea posibilitații de utilizare a surselor economisite la articolele prevazute pentru servicii comunale dupa necesitațile prevazute de administrația instituțiilor, prin moditficarea cheltuielilor bugetare de catre consiliul satesc.
Inainte de-a da un verdict referitor la eficentizarea utilizarii serviciilor comunale trebuie de verificat conform notelor metodologice privind elaborarea proiectelor bugetelor UAT costul mediu posibil asigurat de la bugetul municipal pentru intreținerea unui copil in aceste instituții (liceu, gradinița) ți daca acestea sunt in norma e bine, dar daca sunt depațite cheltuielile, vor fi determinate cauzele ți vor fi lichidate lacunile, ca in cazul gradiniței din sat.
In rezultatul analizei cheltuielilor efective la apa ți canalizare, gradinița a depațit norma ți a fost determinata problema, adica consumul era marit din cauza deteriorarii rezervoarelor de acumulare a apei pentru WC ți prin decizia consiliului 4/4 din 14 aprilie 2011 s-au alocat mijloace financiare pentru inlaturarea defectelor ți economisirea finanțelor.
? Care vor fi domeniile prioritare in bugetul local pentru anul 2012 și cu cît vor crește finanțarile domeniilor respective?
ți in 2012 domeniul prioritar in bugetul primariei s. Colonița va ramine invațamintul dat fiind faptul ca peste 60% din sursele financiare din bugetul primariei sunt prevazute pentru achitarea salariului bugetarilor din invațamint, iar 39% pentru asigutarea funcționarii acestor instituții (energie electrica, apa/canalizare, agent termic).
Referitor la crețterile financiare in domeniul respectiv le vad strict in conformitate cu cresterile salariale prevazute prin eventualele Hotariri de Guvern.
Domeniile prioritare in buget pentru anul 2012 vor fi: dezvoltarea infrastructurii satului (drumuri, canalizare, apa) invațamint ți cultura. Sumele cu care vor fi finanțate aceste domenii vor depinde de implicarea ți atragerea proiectelor guvernamentale ți naționale pentru soluționarea problemelor.
? Cum vedeți dezvoltarea infrastructurii in localitate (asfaltarea drumurilor, asigurarea cu apa/canalizare, electrificare, gazificare)ț Va rugam sa descrieți acțiunile dvs. în aceasta direcție.
In repetate rinduri am propus aprobarea la nivel local a unui plan de extindere a rețelelor inginerețti din sat, cu consultarea prealabila a cetațenilor, dat fiind faptul ca necesitațile sunt enorme iar posibilitațile modeste. Este vadit simțita abordarea tendențioasa a alocarii surselor financiare in anumite sectoare ți ignorarea altora.
Este de asemenea necesar de finalizat lucrarile tergeversate anterior timp de 4-6 ani (gaz- renumitul sector I, sector 260 case; apeduct- str. V.lupu, Ungurului, canalizare str. Padurilor, Ciocana Veche ți alte porțuni din partea veche a satului, supranumita țanhai; energie electrica – sector 260 case).
Elaborarea proiectului de apeduct (sector 260 case), canalizare – str. Unirii.
Repararea drumurilor – cel puțin 3 drumuri anual.
Activind ca prețedinte al Comisiei Buget ți Finanțe in consiliul local Colonița, țtiu ca veniturile anuale in s. Colonița sunt aproximativ 600.000 lei, iar cheltuielile sunt mai mult de 5.000.000 lei, de aceea imi dau bine seama ca aceste lucrari vor fi posibile doar din surse externe ți anume implicarea in proiecte guvernamentale ți naționale din FMI, UE ți SUA.
? Ce masuri veți intreprinde in vederea extinderii rețelei de transport public in localitate și a sporirii calitații deservirii?

La moment utilizam 2 tipuri de transport: public ți privat.
In rezultatul intilnirilor cu locuitorilor din sat, au fost ridicate mai multe probleme:
– prelungirea circulației rutierelor dupa ora 21:00. E rezolvabila prin innaintarea demerselor cu semnaturi ale locatarilor Consiliului Municipal ți administratorilor rutei.
– ridicarea calitații deservirii. Acest lucru poate ți trebuie rezolvat de comun acord cu toți d-stra prin implicare directa, prin sensibilizarea incalcarilor depistate reprerentanților APL.
Pentru viitor ne propunem sa modificam traseul rutierilor prin localitate, asigurind inițial accesul pe stazile presupuse ți pe timp de iarna, schimbarea stației terminus spre ”MIS”.

In vederea extinderii rețelei de transport ți anume modificarea traseului rutei 117 in raza satului, APL va depune un demers la Pimaria municipala ți va solicita modificarea.
? Activitatea instituțiilor publice din subordinea primariei (casa de cultură, biblioteca publică, …) lasa mult de dorit. In ce mod veți eficientiza activitatea lor?
Cu riscul de a fi criticata pentru opinia nepopulista am s-o expun.
Consider ca activitatea de cultura, sport ți agrement in localitate trebuie examinata in complex ți nu pentru fiecare instuție din subordinea primariei separat. In situația in care dificitul bugetar este suficient de mare nu cred ca ne putem permite luxul de a achita salarii administratorilor, personalului tehnic lunar iar acețtea sa fie formal angajați ți doar sa mimeze activitatea, sau sa combine activitațile in alte subdiviziuni ale primatiei cum ar fi țcoala, gradinița ț.a. primind ți acolo salariu.
Urmeaza ca in cadrul primelor țedințe ale Consiliului Satesc de a aproba modificarea statelor de personal pentru toate instuțiile in vederea extinderii serviciilor atit a cercurilor sportive, de profil, serviciilor bibliotecare pentru a permite accesul la ele a intregii populații a localitații PINA LA RECONSTRUCțIA UNUI SEDIU AL CENTRULUI COMUNITAR, CE VA PERMITE SCHIMBAREA SITUAțIEI EXISTENTE.
Activitatea instituțiilor publice cum este Casa de Cultura ți biblioteca va fi posibila doar in cazul unei reparații capitale, care va asigura condiții bune de activitate, iar mai apoi implicarea copiilor de la gradinița, liceu cit ți a tinerilor din sat in organizarea diferitelor activitați culturale. E posibila ți renovarea activitații cinematografului din cadrul Casei de Cultura.
? Anual Consiliul Satesc Colonița angajeaza un numar de specialițti (17 persoane in 2011), rezultatele activitații carora nu sunt prea vizibile. Cum vedeți eficientizarea activitații lor?
In vederea eficientizarii activitații specialițtilor la primarie voi porni de la:
1. Respectarea programului de lucru al funcționarilor din Primarie.
2. Evaluarea activitații fiecarui angajat pe parcursul ultimilor doi ani, prin argumentarea eficienței activitații fiecarui specialist in parte.
3. Redistribuirea obligațiunilor funcționale, aprobarea fițelor de post.
4. Includerea in fisa de post a responsabilitaților de ordin jutidic prevazute de legislația in vigoare.
5. Valorificarea punctelor din Codul Muncii al RM ce reglementeaza disciplina muncii.
Propun ca in contractul de munca sa fie stipulat angajarea specialistului pe o perioada limitata (3 luni) cu o ulterioara evaluare a activitații sale, in urma careia se va continua sau desface contractul de munca. Ar fi bine ca specialițtii deja angajați, cum sunt juristul ți arhitectorul, sa ofere servicii gratuite locuitorilor satului.
? Credeți ca actuala componența a funcționarilor publici angajați ai primariei Colonița va va permite realizare Proiectelor propuse? Ce alternative propuneti?
Cu riscul ca raspunsul meu sa displaca multor persoane, confirm repetat ca UN FUNCțIONAR PUBLIC TREBUIE SA PRESTEZE SERVICII DE CALITATE COMUNITAțII, nu sa rezolve problemele in dependența de cit de frumos s-a apropiat un cetațan de el.
Cred ca unii angajați sunguri vor decide despre posibilitatea de a activa in continuare, respectind prevederile legislației in vigoare funcțiile vacante vor fi ocupate prin concurs, nu ereditar. NU cred ca dublarea obligațiunilor de serviciu va fi posibila ți mai departe, precum ți crearea de oaze in incinta primariei nu va fi posibila, cu riscul de a nu fi primar voi opta ca situația sa se schimbe.
Voi restabili regula prevazuta de legislație privind examinarea petițiilor cetațenilor, respectarea termenelor de examinare a cererilor, asigurarea informarii cetațenilor cu deciziile primite de primarie.
Sint convinsa ca o persoana oricit de influienta nu ar fi, nu poate schimba lucrurile. Iata de ce va indemn repetat de a va implica direct, de a sensibiliza problemele existente, de a insista in soluționarea lor.
Realizarea proiectelor propuse depinde atit de responsabilitatea funcționarilor publici angajați, a consilierilor locali cit ți persoanelor delegate de la fiecare sector al satului. Vreau sa menționez ca activitatea funcționarilor deja angajați trebuie evaluata pentru a lua decizii corecte.
? Cum ve-ți asigura transparența activitații de primar și a intregului aparat al Primarieiț Ce metode de comunicare/informare ve-ți utiliza?
Transparența in activitatea Primariei o vad posibila prin:
• Dezbaterea publica a bugetului anual.
• Consultarea populației in soluționarea problemelor de importanța majora (intilniri ale echipelor de consilieri cu locatarii, avize pe panouri informative, valorificarea posibilitaților tehnice ale paginii web a localitații, plasarea pe pe pagina web a țedințelor Consiiului Satesc).
• Raport anual al primarului in fața satenilor.
• Raport, la jumatate de an, al funcționarilor Primariei in fața Consilului Satesc.
• Afițarea prealabila a ordinii de zi a țedințelor Consilului Satesc pentru a permite cetațenilor sa participe la țedințele publice ale consilului intr-un numar mai mare, fapt ce ar influiența procesul decizional in favoarea intereselor locuitorilor satului ți excluderia promovarii intereselor de grup.
Eficientizarea activitații Primariei:
d) Organizarea adunarilor generale la fiecare 6 luni despre activitatea Primarului ți a Consiliului local;
e) Stabilirea legaturii dintre Primarie ți Consiliul local cu locuitorii satului prin intermediul persoanelor delegate de la fiecare sector;
f) Mediatizarea țedințelor Consiliului local cit ți a altor activitați.
? Satul Colonița nu are nici o localitate infrațită. Ce va propuneți sa faceți in aceasta direcție?
Din experiența proprie la acest capitol pot afirma urmatoarele, trebuie sa promovam INSISTENT imaginea POZITIVA a localitații noastre, TREBUIE INTII SA NE IUBIM NOI LOCALITATEA, SA CONTRIBUIM LA INBUNATAțIREA ASPECTULUI EXTERIOR AL EI. SA RIDICAM NIVELUL DE CULTURA AL COPIILOR NOțTRI IMPREUNA, fiecare pe cit poate. Sa nu raminem indiferenți fața de actele de vandalism ce se atesta. Odata ce ne vom respecta noi inține, putem miza pe respectul altcuiva.
Orice comunitate, inclusiv de peste hotarele țarii, este interesata ca partenerul sa fie CREDIBIL.
In acest scop un real folos ne pot aduce consatenii noțtri aflați peste hotare.
Sintem un sat de gospodari ți realitatea demonstreaza ca trebuie ca fim competitivi, sa fim gata de a incheia contracte economice in diferite domenii, trebuie sa riscam sa deschidem afaceri.
La nivelul colaborarii cu ambasadele Republicii Italia, Germaniei lucrurile in aceasta direcție deja au demarat.
Preconizez sa stabilesc relații de prietenie cu un oraț din Romania cit ți cu orațul Petersburg din Carolina de Nord (SUA), pe care l-am vizitat ți am stabilit anumite relații de prietenie cu APL acestui oraț, in cadrul proiectului „Lumea Deschisa” organizat de ambasada SUA.